Vad ingår inte i våra uppgifter

Ifall personuppgifter inte behandlas med hjälp av adb eller inte ordnas till ett register

Till personuppgiftslagens tillämpningsområde hör automatisk behandling av personuppgifter och manuellt material, då det har ordnats till ett register. Med personuppgifter avses endast uppgifter som har sparats på någon lagringsenhet.

Uppgörande av ett enskilt dokument, t.ex. ett mötesprotokoll eller en bouppteckningshandling, hör inte till lagens tillämpningsområde och därmed är dataombudsmannen inte behörig att avgöra ett ärende gällande rättelse av fel, ifall detta material inte bildar ett register eller för övrigt behandlas med hjälp av adb, t.ex. i internet.

Patientens rättigheter

Enligt personuppgiftslagen har patienten rätt att granska sina uppgifter, som har antecknats i patientjournaler, och vid behov be om rättelse av dem. Till dataombudsmannens behörighet hör inte att bedöma den vård som yrkesutbildade personer inom hälsovården ger. Behörigheten omfattar inte heller granskning av diagnosuppgifternas riktighet. Behöriga myndigheter i sådana ärenden är Social- och hälsoministeriets tillstånds- och tillsynsverk (Valvira) och länsstyrelsernas social- och hälsoavdelningar.

Mera information: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) – under social- och hälsovårdsministeriet

Arbetslivets problem

Till dataombudsmannens behörighet hör inte arbets- och tjänstemannarättsliga frågor samt inte heller tolkning av arbets- och tjänstekollektivavtal. Övervakningen av ärenden gällande arbetarskydd hör till arbetarskyddsmyndigheterna, som övervakar efterlevnaden av arbetarskyddsbestämmelserna och handleder arbetsplatser.

Mera information: Myndighetsverksamhet och tillsyn

Ärenden gällande marknadsföring och konsumenter

Dataombudsmannens behörighet omfattar inte bedömning av begreppet marknadsföring eller det, ifall marknadsföringsmeddelanden strider emot god sed, är opassande eller vilseledande. Bedömningen av sådana ärenden hör till Konsumentverkets/ konsumentombudsmannens uppgifter. Konsumentskyddet omfattar även frågor angående riktigheten och grunderna i räkningar som har riktats till konsumenter samt uppsägandet av konsumentavtal.

Mera information:Konsumentverket,

Konsumentrådgivning

Fördelningen av behörigheterna mellan kommunikationsverket och dataombudsmannen

Dataombudsmannen övervakar, med stöd i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation, efterlevnaden av lagens bestämmelser angående behandling av lokaliseringsuppgifter, telefonkataloger och övriga abonnentkatalogstjänster, nummerupplysningstjänster, direktmarknadsföring samt behandling av identifieringsuppgifter i fall av missbruk.

Kommunikationsverkets uppgift är att övervaka efterlevnaden av de övriga bestämmelserna i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation.

Exempelvis omfattas frågor angående konfidentiell kommunikation och s.k. "nätspår" som blir kvar i kommunikationsnätet av Kommunikationsverkets behörighet samt övriga frågor som gäller behandling av elektroniska personuppgifter av dataombudsmannens behörighet.

Mera information: Kommunikationsverket

Avtal och regler

Till dataombudsmannens behörighet hör inte tolkning av privaträttsliga avtal eller föreningars regler.

Myndighetshandlingars offentlighet

Till dataombudsmannens behörighet hör inte att ta ställning till huruvida en uppgift är offentlig eller sekretessbelagd. Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) reglerar offentligheten och sekretessen i handlingar som myndigheten har i sin besittning. Envar myndighet tolkar offentlighetslagen själv och i sista hand avgör domstolen ärendet.

Undersökning av brott och skadestånd

Undersökning av brott hör till polismyndigheterna även om förfaranden som strider emot personuppgiftslagstiftningen kan ha som följd ett straffrättsligt straff.

Beslut om skadestånd hör inte till dataombudsmannens behörighet. Om ett ärende gällande skadestånd behandlas i en allmän domstol eller du för övrigt behöver ett ombud, kan du vända dig till det allmänna rättbiträdet eller en advokat/ ett ombud.

 
Publicerad 14.11.2013