Skyddande

Får arbetsgivaren på arbetsplatsen offentliggöra listor där det framgår de som varit mest borta från jobbet eller mängden klagomål som riktats på varje arbetstagare?

En arbetstagares uppgifter om sjukfrånvaro eller klagomål som riktats på denna är den ifrågavarande personens personuppgifter. Att offentliggöra dessa uppgifter på arbetsplatsen kan vara ett brått mot arbetsgivarens sekretessplikt, vilket kan leda till brott mot arbetstagarens integritetsskydd.

I personuppgiftslagens 32 § stadgas det angående arbetsgivarens ansvar så som registeransvarig, att skydda personuppgifter i dennas besittning med tekniska och organisatoriska medel ifrån ogrundad åtkomst. Samt skyddande mot att uppgifterna av misstag eller av oaktsamhet förstörs, ändras, överlämnas, flyttas eller annan olaglig åtkomst. Arbetsgivaren skall definiera vem som på basis av sina arbetsuppgifter har rätt att behandla arbetstagarnas uppgifter. På detta sätt definieras även vem som inte har rätt att behandla uppgifterna.

I personuppgiftslagens 33 § stadgas följande angående tystnadsplikten: den som vid utförandet av åtgärder som har samband med behandlingen av personuppgifter har fått kännedom om något som gäller en annan persons egenskaper, personliga förhållanden eller ekonomiska ställning, får inte i strid med denna lag för tredje man röja de uppgifter som han på detta sätt har erhållit. Sekretessbelagda uppgifter eller andra personuppgifter får alltså inte yppas åt en utomstående som inte behöver dem för att utföra sitt arbete.

I praktiken kan det vara själ att på arbetsplatsen informera t.ex. angående klagomål som riktas på arbetstagare i form av summariska statistiska uppgifter. För att då kunna yppa personuppgifter skall det ovan nämnda tas i beaktande.

Domstolen avgör ifall arbetsgivaren eller en representant för denna har gjort sig skyldig till ett brott då uppgifterna offentliggjorts. Dataombudsmannen har inte behörighet att avgöra detta.

 
Publicerad 15.11.2013