Grunddatalager

Vad är grunddatalager?

Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (JUHTA) utsåg en sektion för grunddatalager för verksamhetsperioden som sträcker sig till slutet av år 2012. Till sektionen hör organisationer, trafik, hälsovårds och pensions myndigheters, datasäkerhets och kommunikationssäkerhets grunddatalager, samt de ministerier som övervakar ovannämnda institutioner. Kommunerna representeras av Finlands kommunförbund.

Sektionen för grunddatalager söker efter punkter som bör utvecklas, känna igen nya möjligheter som data kan medföra, gör upp rum för innovationer och presenterar lyckade idéer åt nya intresserade angående pension, social- och hälsovård samt trafik och fordons ansvariga myndigheter. En viktig del av sektionens verksamhet är kommunernas skötsel av data.

Sektionen för grunddatalager söker klara förbättringspunkter till sin verksamhet, genom att lyfta fram dessa och stöda vårt lands förvaltning skall man kunna klara av effektivitetskraven på ett bättre sätt. För att inte glömma bort det väsentliga så kommer allt att ses genom datasäkerhets glasögon.

Organisationerna som svarar för grunddatalagren fortsätter och intensifierar de nätverk som de haft sedan tidigare, vilka visat sig ha en positiv inverkan. På sidan av detta skall man starkt hålla fast vid detta samarbete och föra framåt de konkreta utvecklingsmålen. Hela vårt samhälle kommer att gynnas av denna utveckling.

I sektionen för grunddatalager fungerar följande organisationer: Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten, Trafiksäkerhetsverket, Jord- och skogsbruksministeriet, Lantmäteriverket, Justitieministeriet, Patent- och regiserstyrelsen, Tillstånds och tillsynsverket för social och hälsovård (Valvira), Finlands kommunförbund, Institutet för hälsa och välfärd, Dataombudsmannens byrå, Statistikcentralen, Finansministeriet, Skatteverket, Kommunikationsverket, Befolkningsregisterscentralen samt Miljöministeriet.

Läs mer: Grunddatalagren - nationalkapitalet i vår informationsförsörjning

 
Publicerad 17.3.2016