Bankverksamhet

Får banken ta en kopia av mitt identitetsbevis?

Ja. Lagen stadgar att bankerna är förpliktade att identifiera och känna sina kunder. Detta betyder bl.a. att banken bör kontrollera sin kunds identitet på ett pålitligt sätt, i praktiken t.ex. från ett pass eller körkort.

Banken skall efteråt kunna visa åt myndigheter hur var och en kund har blivit identifierad, vilket dokument eller uppgifter identifikationen har baserat sig på och vem som har identifierat kunden. Enligt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) skall följande uppgifter som har använt för identifiering av kunden bevaras: namnet på det dokumentet som använts för att kontrollera identiteten, dokumentets nummer eller någon annan identifieringsuppgift och dokumentets utfärdare, eller en kopia av dokumentet.

Bankerna kan alltså ta en kopia på det dokumentet som använts för att kontrollera kundens identitet och spara kopian i sitt kundregister. Sparande av uppgifterna är sakligt motiverat och nödvändigt med hänsyn till ändamålet av behandlingen av personuppgifterna.

Får banken fråga om jag har politiskt inflytande?

Ja. Enligt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) är bankerna förpliktade att känna sin kund och veta om kunden är eller har varit en person i politiskt utsatt ställning eller en sådan persons familjemedlem eller är känd som en nära medarbetare till en sådan person.

Bankerna bör ha vederbörliga förfaranden, som baserar sig på en riskbaserad bedömning, för konstaterande om kunden är eller har varit i politiskt utsatt ställning. En person är i politiskt utsatt ställning om han har eller har haft betydande offentliga uppdrag i en annan stat under det senast förflutna året. Som hans familjemedlemmar betraktas makan, barnen och deras makar samt föräldrar. Regleringen i fråga tillämpas inte på finska politiker som arbetar i Finland.

Den åt bankernas stiftade redotagningsskyldighet betyder att behandlingen av uppgifter i bankerna om personer i politisk ställning är också sakligt motiverat enligt personuppgiftslagen (523/1999). Bankerna har rätt att vid behov spara i sitt register uppgifter om sina kunders, i penningtvättlagen avsedda, politiska inflytande.

 
Publicerad 12.11.2014