Förbudsrätt in på direktmarknadsföringen

Varför måste jag i en del situationer förbjuda marknadsföringen och varför begärs i en del situationer mitt tillstånd/samtycke till marknadsföringen?

Det är fråga om två grundläggande regler som gäller tillåten marknadsföring.

Direktmarknadsföring med hjälp av telefonsamtal eller brev är tillåten, ifall mottagaren inte har förbjudit det. Största delen av marknadsföringen baserar sig på förbudsrätten (opt-out -principen). T.ex. kunduppgifter får användas för direktmarknadsföring om kunden inte har förbjudit det. Av kommunikationsmedlen omfattar förbudsrätten postförsäljning och -marknadsföring samt telefonmarknadsföring. Mera om utövande av förbudsrätten.

För elektronisk direktmarknadsföring måste som regel fås mottagarens tillstånd/samtycke. Marknadsföring bl.a. med hjälp av e-post eller textmeddelanden förutsätter alltså i regel samtycke (opt-in -principen).

Vad är ett adresserat och ett oadresserat reklambrev?

Vid adresserad marknadsföring används ofta personuppgifter vid distribuering och inriktning av marknadsföringen. Sådan marknadsföring kan begränsas med registerspecifika förbud, se ovan nämnda länk. Av denna anledning bör i marknadsföringen anges adresskällan.

Oadresserad reklamdistribution delas ut på ett visst område och inte till en viss mottagare. Sådan kan begränsas med ett meddelande "Ej reklam" på postlådan eller -luckan.

Vad är skräppost?

Med skräppost avses all oönskad elektronisk, till en viss mottagare sänd marknadsföring. Skräpposten skiljer sig från elektronisk direktmarknadsföring så, att skräpposten inte ens har för avsikt att respektera mottagarens rättigheter som konsument. Som exempel kan betraktas massdistribution av e-post till adresser, som har gallrats ut bland olika användningssamband i datanätet.

Vid professionell direktmarknadsföring går man in för att inrikta kommunikationen och sålunda begränsa sådana skadeverkningar av kommunikationen.

Hur kan telefonmarknadsföring begränsas?

Ett förbud mot telefonmarknadsföring kan ges åt den registeransvarige, se länken. Vid behov bör telefonmarknadsföraren uppge adresskällan. Kom ihåg att fråga av telefonmarknadsföraren varifrån han har fått dina uppgifter.

När behövs samtycke till elektronisk direktmarknadsföring?

Se "Dataskyddet vid direktmarknadsföring", sidorna 4-5.

Behövs också i kundförhållanden uttryckligt samtycke till att elektroniska kommunikationsmedel används?

Inte alltid. Se "Dataskyddet vid direktmarknadsföring", sidorna 5-6.

Vad är b to b -marknadsföring?

Business to business (b to b) -marknadsföring är marknadsföring mellan företag eller sammanslutningar, där utsändning med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel inte förutsätter samtycke på förhand. Företaget eller sammanslutningen bör emellertid beredas möjlighet att lätt och utan särskild avgift förbjuda direktmarknadsföringen i samband med varje sådant meddelande.

 
Publicerad 8.9.2014