Kameraövervakning

Innebär kameraövervakning behandling av personuppgifter?

Bilder och ljud som har spelats in är personuppgifter, om en fysisk person kan kännas igen i dem. Ifall ett kameraövervakningssystem spelar in bilder och ljud som är identifierbara, är det frågan om automatisk behandling av personuppgifter vartill som utgångspunkt den allmänna personuppgiftslagen (523/1999) tillämpas. Den som utövar inspelande kameraövervakning (t.ex. ett företag eller en myndighet) behandlar i sitt kamerasystem personuppgifter och är därmed enligt personuppgiftslagen registeransvarig.

Förvaringstiden av bandinspelningarna har ingen inverkan på tillämpningen av personuppgiftslagen. Den som utövar kameraövervakning är registeransvarig fast badinspelningarna skulle sparas till exempel bara en timme.

Ifall kameraövervakningssystemet inte alls spelar in bilder eller ljud, och personuppgifter inte annars heller samlas med hjälp av systemet, tillämpas personuppgiftslagen inte till saken. Som förutsättning till att lagen skulle tillämpas är nämligen att personuppgifter skall sparas på någon plattform.

Utanför tillämpningsområdet för dataskyddsföreskrifterna är också en sådan kameraövervakning som en privatperson utövar endast för personliga eller med dem gemförbara sedvanliga privata ändamål. Sådana kan vara till exempel kameraövervakning som en privatperson utövar inom sin hemfrid, alltså på området för sitt hem, sin stuga eller den egna gårdsplanen.

Läs mer:

Integritetsskydd och behandling av personuppgifter i samband med kameraövervakning

När är kameraövervakning tillåtet? Får man installera en övervakningskamera i ett höghus trappuppgång eller på en privat gård?

Personuppgiftslagen (523/1999) gäller huvudsakligen all inspelande kamperaövervakning. Lagen stadgar om olika förpliktelser åt den som utövar kameraövervakning men den tar ändå inte ställning till, i vilka utrymmen, platser eller situationer utövande av kameraövervakning är tillåtet eller förbjudet.

Det går inte at ge några generella anvisningar om vilka ställen man får placera övervakningskameror eller överhuvudtaget rätten till att utöva kameraövervakning. Varje fall måste bedömas skilt för sig. För bedömningen av lagenligheten är det väsentliga, för vilka användningsändamål och på vilket vis övervakningen skulle genomföras, skulle man berätta om övervakningen till dem som övervakas och hur skulle man behandla bandinspelningarna (personuppgifterna).

Man får inte utöva kameraövervakning utan en saklig orsak och behov. Skyddande av säkerheten och egendom, förebyggande av brott samt utredande av brott kan vara grunder för kameraövervakning. För dessa ändamål kan det vara möjligt att utöva kameraövervakning bl.a, i offentliga utrymmen och allmänna områden. Av samma orsaker kan det också vara möjligt att utöva kameraövervakning t.ex. i trappuppgången av ett våningshus.

Den som utövar kameraövervakning, alltså den registeransvarige skall till alla delar förverkliga övervakningen enligt personuppgiftslagen. Detta betyder bl.a. följande:

  • För kameraövervakningen bör man ha en klar handlingsplan.
  • Man bör informera synligt om kameraövervakningen.
  • Man får inte använda bandinspelningarna till andra ändamål än till vad man har börjat utföra kameraövervakningen.
  • Uppgifter som man har fått genom kameraövervakning får inte utlämnas i strid med sitt användningsändamål till utomstående.
  • Bandinspelningarna får inte finnas till påseende för utomstående t.ex. via övervakningsmonitorer.
  • Bandinspelningarna skall förstöras genast när de har blivit onödiga.

Om kameraövervakning som utförs på arbetsplatser regleras det också i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004). Mer information om detta fås nedan under rubriken "Får man ha kameraövervakning på arbetsplatsen?".

Förutom dataskyddssynpunkter bör man också beakta bestämmelserna om olovlig observation och avlyssning. Dessa är straffbara enligt strafflagen. Kameraövervakning är inte lagenligt om man gör sig skyldig till olovlig observation, dvs. iakttar eller avbildar en person som vistas på en hemfridsskyddad plats eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller på någon annan motsvarande plats. Olovlig observation är också observation som sker på ett integritetskränkande sätt genom att iaktta eller avbilda en person som vistas i en sådan byggnad eller lokal eller på ett sådant omgärdat gårdsområde dit allmänheten inte äger tillträde.

Den som utövar kameraövervakning svarar själv för lagenligheten av sin verksamhet. Till dataombudsmannens behörighet hör det inte att ge tillstånd eller förbud gällande kameraövervakning.

Ifall en person, som har blivit utsatt för kameraövervakning, anser att filmandet gör intrång i hans privatliv eller är på annat vis olagligt, kan han be polisen utreda ärendet. Vid behov utför polisen en kriminalrättslig utredning av ärendet, och möjliga straff fastställs av domstolarna.

Läs mer:

Dataombudsmannens avgörande (på finska) Kerrostalon porraskäytävässä tapahtuvan kameravalvonnan laillisuus

Broschyr Integritetsskydd och behandling av personuppgifter i samband med kameraövervakning

Får man ha kameraövervakning på arbetsplatsen?

Om kameraövervakning som utförs på arbetsplatser regleras det i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004).

Arbetsgivaren får utöva kameraövervakning som kontinuerligt förmedlar bild eller spelar in, ifall det är frågan om

  • tryggande av säkerheten av de anställda och andra personer som vistas i utrymmena
  • skyddande av egendom
  • övervakning av vederbörlig funktion av produktionsprocesser eller
  • förebyggning eller utredning av situationer som äventyrar säkerheten, egendom eller produktionsprocesser.

Kameraövervakning får inte utövas på en toalett, i ett omklädningsrum eller på någon annan motsvarande plats eller i andra personalutrymmen eller i ett arbetsrum som har getts åt den anställdas till hans eget bruk.

Kameraövervakning får inte användas för observation av en viss arbetstagare. Arbetsgivaren får dock rikta kameraövervakning mot ett visst arbetsställe där arbetstagare arbetar, om observationen är nödvändig för att t.ex. hindra uppenbar risk för våld i anslutning till arbetstagarens arbete eller för att hindra och utreda brott mot egendom, om en väsentlig del av arbetstagarens arbete består i att hantera egendom som är betydande beträffande värde eller kvalitet (såsom pengar, värdepapper eller värdeföremål).

Syftet med, ibruktagandet av och metoderna för kameraövervakning, som riktar sig på de anställda, skall enligt lagen om samarbete inom företag behandlas vid samarbetsförhandlingar. I företag som inte är beträffade av lagen om samarbete inom företag och i offentligrättsliga samfund, skall arbetsgivaren innan beslutsfattande bereda åt sina anställda eller deras representanter tillfälle att bli hörda om de ovan nämnda sakerna.

Läs mer:

Arbets- och näringsministeriets broschyr "Integritetsskydd i arbetslivet",

 
Publicerad 13.11.2014