Internet

Får den registeransvarige lägga ut på nätet personuppgifter som ingå i personregister som han upprätthåller?

Att på Internet lägga ut personuppgifter som lagrats i ett personregister innebär elektroniskt utlämnande av personuppgifter. Ifall exempelvis en förening offentliggör sitt medlemsregister på nätet, kan föreningen inte vara säker på, vad den som samlar in uppgifter från nätet kommer att använda dem till. Personuppgifter på Internet kan användas t.ex. som adresskälla för skräppost. I personregister lagrade personuppgifter kan läggas ut på Internet endast med den registrerades samtycke. Mer information kan hittas i dataombudsmannens broschyr "Om utlämnande av personuppgifter ur myndigheters personregister" kapitel 6.8.

Får arbetsgivaren publicera arbetstagarnas namn, fotografier, tjänstebenämningar och kontaktuppgifter till arbetet på sina Internet-sidor utan arbetstagarens samtycke?

De allmänt tillgängliga uppgifter som beskriver en persons ställning, åligganden och deras skötsel i ett offentligrättsligt samfund eller i näringslivet är enligt 8 § 1 momentet 8 punkten i personuppgiftslagen i särställning. Sådana uppgifter är exempelvis arbetstagarnas namn, fotografier samt uppgifter om arbetssamfundet.

De kan publiceras på arbetsgivarens hemsidor utan arbetstagarens samtycke, ifall publiceringen är ändamålsenligt motiverad och behövlig med tanke på arbetsgivarens verksamhet. Att publicera uppgifterna kan vara möjligt t.ex. när det hör till arbetstagarens skyldigheter att vara identifierbar och anträffbar med stöd av uppgifter om tjänstebenämning, kontaktinformation till arbetet samt fotografi.

Arbetsgivaren bör noggrant överväga, huruvida det är av nöden att publicera en del arbetstagares uppgifter och fotografier på Internet-sidor. Utan motivering skall uppgifter inte läggas ut på Internet. Arbetsgivaren bör vid behov motivera både för arbetstagarna och för dataombudsmannen, varför det har varit nödvändigt att publicera ovan nämnda uppgifter på Internet. Även om samtycke till publiceringen inte skulle behövas, har arbetstagarna rätt att få veta, för vilket ändamål uppgifter om dem finns på Internet.

 
Publicerad 14.11.2013