Givande av information

På vilket sätt skall åt kunder, elever, arbetstagare eller andra registrerade berättas om hur deras personuppgifter behandlas?

Om den registeransvariges informationsskyldighet stadgas i personuppgiftslagens 24 §. Ett företag, en sammanslutning, en myndighet eller annan verksamhetsidkare skall vid insamling av personuppgifter informera (t.ex. kunden) om vem som är den för behandlingen av personuppgifterna ansvarige registerföraren, för vilket ändamål uppgifterna behandlas, vart personuppgifter regelmässigt lämnas ut och hur den registrerade kan utöva sina rättigheter. De rättigheter som i personuppgiftslagen fastställs för den registrerade är rätten till insyn, rätten att kräva rättelse av en uppgift och förbudsrätten.

Det sätt på vilket informationen verkställs kan avgöras av verksamhetsidkaren (den registeransvarige). Ifall i verksamheten används blanketter (t.ex. ansökningsblanketter eller blanketter för ansökan om medlemskap) för insamlande av uppgifterna, borde av blanketten framgå de uppgifter som informationen avser. Alternativt kan i blanketten klart meddelas, varifrån informationen om behandlingen av personuppgifter kan fås. Ifall uppgifterna insamlas via datanätet, skall informationen ges i samband med användningen av nätet.

I informationen kan som hjälp utnyttjas en dataskyddsbeskrivning. I en sådan har till registerbeskrivningen enligt 10 § i personuppgiftslagen fogats den information som den registeransvarige är skyldig att ge de registrerade om utövandet av de i personuppgiftslagen nämnda rättigheterna. Se Modell för registerbeskrivning och information inom socialvården (Finns tills vidare bara på finska. Bilaga till broschyren Dataombudsmannens modell 1/2000).

 
Publicerad 14.11.2013