Personbeteckning

Får videouthyrningsföretag fråga efter kundens personbeteckning?

Ja. Enligt personuppgiftslagens 13 § får personbeteckningen användas bl.a. i uthyrnings och låneverksamhet. Detta berättigar videouthyrningsföretag att behandla kundernas personbeteckningar, alltså att spara dem bl.a. i ett kundregister. Videouthyrningsföretaget har ingen skyldighet att fråga efter personbeteckningen, men om det vill så kan det besluta att inte hyra ut film åt en kund som vägrar ge sin personbeteckning.

Får man be om personbeteckning i samband med hotellvistelse?

Ja. Enligt förordningen om inkvarterings och förplägnadsrörelser (473/1991) skall inkvarteringsrörelser så som hotell, be sina kunder att fylla i ett inskrivningskort enligt mallen utformad av inrikesministeriet, vilken bör undertecknas av resenären. En av de uppgifter som skall fyllas i i inskrivningskortet är personbeteckningen.

Hotellets rätt att samla in personbeteckningen kan även basera sig på kreditförhållandet som uppkommer mellan hotellet och kunden, i de fall där avgiften för rummet betalas först i efterskott.

Då jag begär offert för en försäkring, får försäkringsföretaget då be om personbeteckning?

Ja. I personuppgiftslagens 13 § stadgas det om behandlingen av personbeteckningen. Enligt paragrafen får man behandla personbeteckning bl.a. då det är nödvändigt för att entydigt individualisera den registrerade för att kunna förverkliga den registrerades eller den registeransvariges rättigheter och skyldigheter. Även vid kreditgivning och indrivning av gäldenärens skulder samt vid försäkringsverksamhet får personbeteckningen behandlas. Försäkringsbolaget ber efter personbeteckningen för att kunna utreda kundens kredituppgifter. Försäkringsverksamhet kan jämföras med kreditverksamhet.

Försäkringsbolaget har rätt att utreda kredituppgifter då de överväger att bevilja försäkring, och den som behandlar kredituppgifterna är berättigad att ge ut dessa uppgifter till ett försäkringsbolag. Ifall att försäkringsbolaget gör ett bindande personligt försäkringserbjudande, så faller behandlingen av personbeteckningen på samma grunder som vid beviljandet av försäkring.

Jag var hos optikern och köpte glasögon. Varför frågade man efter min personbeteckning?

Optiker är hälsovårds näringsidkare, vilka är skyldiga att över sina klienter/patienter föra patientjournaler och spara dessa i enlighet med lagen om patientens ställning och rättigheter. Personbeteckningen antecknas i patientjournalerna för att kunna individualisera patienterna. Behandlingen av personbeteckningen stadgas i personuppgiftslagens 13 § och enligt denna får personbeteckningen behandlas bl.a. vid hälsovård.

Har ett företag rätt att be om personbeteckning då man inleder en köptjänst eller beställning?

Enligt personuppgiftslagen får personbeteckningen behandlas bl.a. vid givande av kredit samt vid indrivning av gäldenärs fordringar. Ifall att man vid en köptjänst fakturerar i efterhand så har företaget rätt att behandla personbeteckningen för indrivningen. Ärendet blir ett kreditliknande förhållande. Ifall att man i efterskott fakturerar för tjänsten så har företaget alltså rätt att behandla personbeteckningen. Detta förekommer t.ex. vid öppnande av internet- och mobiltelefonsabonnemang eller då en kund beställer flytthjälpstjänst.

Får personbeteckningen bes om vid betalning med hjälp av bankkort?

Då en kund betalar med bankkort kan det krävas att kunden identifieras. Förfarandet säkrar rättssäkerheten både för kunden och borgenären.

Enligt bankkortsgarantiklausulerna bör betalnings mottagaren på verifikatet bl.a. skriva in personbeteckningen då betalningen går över 50 €. Ärendet behandlas noggrannare i t.ex. Bankföreningen i Finlands publikation "Betalningskort i Finland 2004".

Får personbeteckningen användas så som referensnummer?

Dataombudsmannen rekommenderar att personbeteckning eller en del av denna inte skall användas som en fakturas referensnummer eller så som del av referensnummer.

Angående rätten att samla in och behandla personuppgifterna stadgas i personuppgiftslagens 13 §. Syftet med behandlingen av personuppgiften är att entydigt kunna förknippa uppgifterna med en individualiserad person. Fastän registeransvarige enligt personuppgiftslagens 13 § har rätt att samla in personbeteckningen i sitt register, så förpliktar personuppgiftslagens 13 § till att den registeransvarige inte i onödan antecknas på dokument som kommer av registret eller andra uppgjorda dokument. Att använda sig av personbeteckningen i fakturors referensnummer för att de skall riktas till rätt personer, har inte ansätts välgrundat eftersom fakturorna kan specificeras även på annat sätt, så som med hjälp av kundnummer och koder. Användningen av personbeteckningen kan inte heller berättigas endast på basis av att användningen av ett datasystem förenklas med hjälp av detta. En allmän god databehandlings princip är att ingens integritet utan orsak förfaras.

Får man använda personbeteckning till identifikation av en kund?

Nej, man får inte använda personbeteckning till identifikation eftersom det inte är ett pålitligt sätt att reda ut vem som uträttar sitt ärende t.ex. per telefon eller i internet. Även andra personer, än personen i fråga, kan känna till personbeteckningen. Personbeteckningen är inte avsedd till identifikation av personer utan till avskiljning av personer från varandra.

Personbeteckningen kan dock användas som en uppgift bland flera andra som tillsammans används till identifikation av en person då han ringer t.ex. till ett företags kundbetjäning, hälsovårdens enhet eller en myndighet. Ingen registeransvarig får basera sina identifikationsmetoder enbart på frågor angående personens personbeteckning och namn.

Får posten be om personbeteckning i samband med avhämtning av rekommenderat brev eller paket?

Ja. Personbeteckningen individualiserar kunden som posten överlämnar paket till. Posten har ofta ansvar för till och med mycket värdefulla försändelser och postens ersättningsansvar tar slut först när postförsändelsen överlåts till den riktiga mottagaren. Posttjänstföretagets rätt att fråga och spara personbeteckningen baserar sig på postlagen (415/2011).

Posttjänstföretaget har ett adressregister som används till utövning av postverksamhet och till leverans av försändelser till mottagarnas rätta adresser. I adressregistret sparas mottagarnas namn- och adressuppgifter samt personbeteckning och andra uppgifter som är nödvändiga för leveransen av försändelser och tryggande av mottagarnas rättigheter.

 
Publicerad 12.11.2014