Oftaste frågade frågor

Bifogat finns en sammanställning av frågor som ofta ställs till dataombudsmannen

Svaren kan ingå i dataombudsmannens ställningstaganden eller beslut.Svaret kan också vara en hänvisning att bekanta sig med en broschyr eller blankett som har utarbetats av dataombudsmannen.

FRÅGOR:

Arbetsliv:

 • Vilka personuppgifter får arbetsgivaren behandla om sina arbetstagare?
 • Får arbetsgivaren läsa sina anställdas e-postmeddelanden?
 • När och hur får arbetsgivaren behandla uppgifter om arbetstagares hälsotillstånd?
 • Får man ha kameraövervakning på arbetsplatsen?
 • Får arbetsgivaren följa eller övervaka sina anställdas användning av internet?
 • Får arbetsgivaren lokalisera sina arbetstagare?
 • Får banken ta en kopia av mitt identitetsbevis?
 • Får banken fråga om jag har politiskt inflytande?

Boende:

 • Får en fastighetsförmedlare samla in personuppgifter vid en bostadsvisning?

Datasäkerhet av postförsändelser :

 • Vad betyder postförsändelsernas datasäkerhet?

E-post :

 • Får arbetsgivaren läsa e-postmeddelanden som jag får?

Förbudsrätt in på direktmarknadsföringen :

 • Varför måste jag i en del situationer förbjuda marknadsföringen och varför begärs i en del situationer mitt tillstånd/samtycke till marknadsföringen?
 • Vad är ett adresserat och ett oadresserat reklambrev?
 • Vad är skräppost?
 • Hur kan telefonmarknadsföring begränsas?
 • När behövs samtycke till elektronisk direktmarknadsföring?
 • Behövs också i kundförhållanden uttryckligt samtycke till att elektroniska kommunikationsmedel används?
 • Vad är b to b -marknadsföring?

Givande av information :

 • På vilket sätt skall åt kunder, elever, arbetstagare eller andra registrerade berättas om hur deras personuppgifter behandlas?

Grunddatalager :

 • Vad är grunddatalager?

Hälsovård:

 • Har en patient rätt att få patientjournalerna skriftligen på basis av personuppgiftslagens rätt till insyn?
 • Rättelse av patientuppgifter
 • Utlämnande av patientuppgifter åt Patientförsäkringscentralen för utredning av ett patientskadeärende
 • Vilka uppgifter får företagshälsovården lagenligt lämna ut åt arbetsgivaren bl.a. i samband med fakturering
 • Får arbetsgivaren utan arbetstagarens samtycke lämna ut till företagshälsovården ett läkarintyg som en annan läkare än företagshälsovårdens läkare har utfärdat

Inspelande av telefonsamtal :

 • Har den enskilda medborgaren rätt att spela in sina egna telefonsamtal?
 • Då jag ringer företag och myndigheter, kan mina samtal komma att spelas in?
 • Kan ett företag banda in kundsamtal i syfte att utbilda personalen angående kundservice?

Internet :

 • Får den registeransvarige lägga ut på nätet personuppgifter som ingå i personregister som han upprätthåller?
 • Får arbetsgivaren publicera arbetstagarnas namn, fotografier, tjänstebenämningar och kontaktuppgifter till arbetet på sina Internet-sidor utan arbetstagarens samtycke?

Kameraövervakning :

 • Innebär kameraövervakning behandling av personuppgifter?

Lokalisering av mobiltelefonen :

 • Varför behandlar mobiltelefonoperatörerna lokaliseringsuppgifter?
 • Vad avses med lokaliseringstjänst?
 • När kan jag lokaliseras?
 • Vem inhämtar samtycket och hur?
 • Varför kan behandlingen av lokaliseringsuppgifter särskilt förbjudas om det behövs samtycke till att behandla dem?
 • Vad är anonym behandling av lokaliseringsuppgifter?
 • När kan nödsamtal lokaliseras?
 • Finns det skäl till oro?

Molntjänster:

 • Kan man använda molntjänster?

Personbeteckning :

 • Får videouthyrningsföretag fråga efter kundens personbeteckning?
 • Får man be om personbeteckning i samband med hotellvistelse?
 • Då jag begär offert för en försäkring, får försäkringsföretaget då be om personbeteckning?
 • Jag var hos optikern och köpte glasögon. Varför frågade man efter min personbeteckning?
 • Har ett företag rätt att be om personbeteckning då man inleder en kommersiell tjänst eller beställning?
 • Får personbeteckningen bes om vid betalning med hjälp av bankkort?
 • Får personbeteckningen användas så som referensnummer?
 • Får man använda personbeteckning till identifikation av en kund?
 • Får posten be om personbeteckning i samband med avhämtning av rekommenderat brev eller paket?

Registerbeskrivning :

 • Vad är en registerbeskrivning, vilka uppgifter framgår av den och var kan jag bekanta mig med den?
 • Får man ändra uppgifter i en registerbeskrivning?

Rätt till insyn och rättelse av uppgifter :

 • Får jag granska mina uppgifter och hur kan jag kräva att felaktiga uppgifter skall rättas?
 • Hur kan jag granska mina kredituppgifter?
 • Har jag rätt att få mina anhörigas patientuppgifter?
 • Enligt min mening är mina patientuppgifter i min diagnos felaktiga. Kan dataombudsmannen kräva att diagnosuppgifterna rättas?

Skyddande :

 • Får arbetsgivaren på arbetsplatsen offentliggöra listor där det framgår de som varit mest borta från jobbet eller mängden klagomål som riktats på varje arbetstagare?
 
Publicerad 28.8.2015