Verksamhet och statistik

Resultatmålen och de för deras uppnående till förfogande stående resurserna för följande år fastställs vid de resultatförhandlingar som årligen förs med justitieministeriet.

Byrån uppgör årligen en verksamhetsplan och i början av följande år en berättelse över sin verksamhet. I dataombudsmannens översikter ingår de viktigaste händelserna och resultaten under året både från nationell och internationell synpunkt. De statistiska uppgifterna beskriver bl.a. antalet handlagda ärenden samt deras fördelning mellan olika sektorer och ämnesområden samt registrerade och registeransvariga.


 
Publicerad 30.1.2014