Inspektionsverksamhet

Dataombudsmannen har rätt att inspektera personregister och utnyttja sakkunniga vid inspektionerna.

Inspektionsverksamheten hör till dataombudsmannens uppgift att övervaka och styra. Ändamålet med inspektionerna är att bedöma lagenligheten för behandlingen av personuppgifter. Samtidigt ges de registeransvariga konsultering, förbättras informationssystemens nivå och förebyggs kränkningar av dataskyddet.

Dataombudsmannen och av byrån utsedd sakkunnig har rätt att för utförande av inspektionen få tillträde till utrymmen som disponeras av den registeransvarige eller den som fungerar på dennes uppdrag, och där personuppgifter behandlas eller personregister upprätthålls. De har dessutom rätt att till sitt förfogande få de data och utrustningar som behövs för att utföra inspektionen.

Föremålet för inspektionen kan variera från att kontrollera hela registerföringen till att utreda ett ärende som gäller en viss enskild registrerad. Inspektionen kan utföras som en skriftlig begäran om utredning eller med en förfrågan, med ett inspektionsbesök eller som en kombination av dessa.

Inspektionen syftar till att på ett föregripande sätt inverka på att den registeransvariges verksamhet följer god praxis vid behandling av uppgifterna. Ifall registerföringen inte uppfyller lagens krav, kan ombudsmannen som avslutning på inspektionen framställa krav på ändringar.

Den registeransvarige kan också själv granska lagenligheten för sin behandling av personuppgifter med hjälp av den "Gör det själv" – kontroll av dataskyddet och - säkerheten som har utarbetats av vår byrå

 
Publicerad 19.11.2013