Allmän handledning och samarbete med intressegrupper

Dataombudsmannens primära uppgift är att med förebyggande åtgärder inverka på registerföringens lagenlighet och sålunda främja självstyrning enligt personuppgiftslagen.

Syftet med den allmänna handledningen och samarbetet med intressegrupperna är att förebygga problem med och kränkningar av dataskyddet. En central målsättning är att säkra förtroendet för sådan behandling av personuppgifter som sker på nätet.

Dataombudsmannens byrå producerar styrnings- och informationsmaterial om personuppgiftslagen för både registrerade och registeransvariga. Vid byrån har också utarbetats till registerföringen hörande blanketter, t.ex. blanketterna för registerbeskrivning och uppfyllande av anmälningsskyldigheten. Allmän handledning ges också till intressegrupperna. Intressegrupperna kan t.ex. uppgöra uppförandekodexar på sin bransch.

Det centrala uppgiftsområdet i den förebyggande verksamheten är samarbetet med intressegrupperna. Dataombudsmannen har i egenskap av den myndighet som styr och övervakar personuppgiftslagstiftningen en central roll i utvecklandet av informationssamhället. Dataombudsmannen är permanent sakkunnig i det av Statsrådet tillsatta rådet för informationssamhället och är medlem i den delegation som svarar för verkställigheten av den av Statsrådet godkända nationella dataskyddsstrategin, samt i ledningsgruppen för Dataskyddet inom statsförvaltningen.

Representanter för dataombudsmannens byrå kan dessutom på begäran delta som medlem eller sakkunnig i sådana delegationer och arbetsgrupper på olika förvaltningsområden, i vilkas arbete integritetsskyddet är av stor betydelse. I synnerhet den handledning och rådgivning som berör informationssystem och dataöverföring samt mer generellt behandlingen av personuppgifter vid användning av datateknik och nätverksbildning är ett krävande och ständigt växande uppgiftsområde.

För genomförande av styrningen har på olika branscher inrättats ett flertal permanenta inofficiella samarbetsgrupper. Under dataombudsmannens ledning fungerar exempelvis styrningsgruppen för dataskyddet inom socialvården (SOHVI), styrningsgruppen för dataskyddet inom hälsovården (TELLU) och styrningsgruppen för dataskyddet inom undervisningsväsendet (OTTO). Representanter för dataombudsmannens byrå är också med i den under ledning av Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik FiCom fungerande samarbetsgruppen för elektronisk kommunikation, i vilken representanter för de centrala teleoperatörerna medverkar.

Representanter för byrån föreläser på begäran vid utbildningar som ordnas av olika intressegrupper och organisationer. Utbildningsverksamheten är i huvudsak avgiftsbelagd. Byrån debiterar för de hållna föreläsningarna avgifter som fastställts med stöd av lagen om grunder för avgifter till staten och justitieministeriets förordning om grunder för avgifter. Förfrågningar om utbildning kan sändas till registratorskontoret vid dataombudsmannens byrå. Ytterligare information om utbildningsservicen ger inspektör Pirjo Helén (tel. 029 56 66731).

 
Publicerad 21.2.2014