Rådgivning och avgöranden

Dataombudsmannen ger på begäran i enskilda fall handledning och råd både skriftligt och per telefon.

De anvisningar om förfaranden och annan handledning som ges till de registrerade person, liksom anvisningar åt enskilda registeransvariga, har en viktig roll i rådgivningen. Dataombudsmannen utreder i enskilda fall på de registrerades begäran också registerföringens lagenlighet samt fattar beslut gällande förverkligandet av den registrerades rättigheter. Vid begäran om utredningar som gäller något visst register och i andra situationer vilka förutsätter tolkning av lagen förutsätter ärendets behandling att det anhängiggörs skriftligt. Dataombudsmannen strävar med sina anvisningar och råd till att den registeransvarige inte fortsätter eller upprepar ett lagstridigt förfarande.

De ställningstaganden av dataombudsmannen som innebär anvisningar och råd om behandlingen av personuppgifter är inte bindande beslut.

Den egentliga beslutsrätten i dessa frågor utövar datasekretessnämnden, till vilken dataombudsmannen kan hänskjuta ett ärende, om den registeransvarige inte följer dataombudsmannens anvisningar. Ombudsmannen kan också göra anmälan om saken i och för väckande av åtal.

Dataombudsmannen kan emellertid i enskilda fall ge den registeransvarige ett bindande åläggande om förverkligande av den registrerades rätt till insyn eller om rättelse av en uppgift. I ett sådant beslut kan ändring sökas med besvär till förvaltningsdomstolen. En sammanställning av förvaltningsdomstolens utslag har gjorts.

Ombudsmannen kan också förelägga vite för en registeransvarig som inte ger dataombudsmannen de uppgifter han begär med stöd av sin rätt till information och inspektion. Vite kan också förenas med ett beslut som ombudsmannen gett om den registrerades rätt till insyn eller rättelse av en uppgift.

 
Publicerad 19.11.2013