Utlåtanden till myndigheterna

Dataombudsmannen ger utlåtanden om olika lagstiftningsprojekt och administrativa reformer.

Myndigheternas rätt att behandla personuppgifter och det därtill hörande ansvaret baserar sig förutom på personuppgiftslagen på lagar som berör olika verksamheter. I lagen definieras också de ansvar som är förknippade med registerföringen. Redan i det skede när lagstiftningen bereds bör beaktas förutsättningarna för behandling av personuppgifter.

Dataombudsmannen skall höras vid beredning av reformer av lagstiftning eller förvaltning, vilka berör skyddet av personers rättigheter och friheter vid behandlingen av personuppgifter. Administrativa reformer är sådana till myndigheternas organisationsstruktur anknutna omorganiseringar, som har inverkan på upprätthållandet av personregister.

Tack vare förfarandet med hörande har dataombudsmannen möjlighet att inverka på ovan nämnda reformer och lagstiftning redan i beredningsskedet. Ombudsmannens primära uppgift är också att med förebyggande åtgärder inverka på lagenligheten för behandlingen av personuppgifter.

Hörandet sker i praktiken så, att utlåtanden ges till myndigheterna om projekt som berör behandlingen av personuppgifter eller administrativa reformer som har att göra med behandlingen av personuppgifter. På begäran ger dataombudsmannen också utlåtanden om lagstiftningsprojekt till riksdagen. Representanter för dataombudsmannens byrå kan dessutom på begäran delta i arbetet i arbetsgrupper som tillsatts för att bereda eller revidera lagstiftning som inverkar på behandlingen av personuppgifter

 
Publicerad 2.9.2013