Arbetet med uppförandekodexer

I personuppgiftslagen betonas självstyrningen av registerföringen. I detta avseende är utarbetandet av regelverk för praxis av central betydelse.

Sammanslutningar som representerar de registeransvariga kan vid sidan av de registeransvariga själva utarbeta branschvisa regelverk för praxis vid tillämpningen av lagen om personuppgifter och för främjande av goda förfaranden vid behandlingen av uppgifter. Sådana sammanslutningar kan också vara de myndigheter som ansvarar för den allmänna styrningen av verksamheten.

Ombudsmannen kan vid behov ge handledning och råd för utarbetande av reglerna. Ifall regelverken tillställs dataombudsmannen, kan han kontrollera att reglerna iakttar bestämmelserna i personuppgiftslagen eller andra stadganden som inverkar på behandlingen av personuppgifter.

 
Publicerad 19.11.2013