Tillsynsorgan

Representanter från dataombudsmannens byrå deltar i följande tillsynsorgans verksamhet inom Europeiska unionen:

Tillsynsorganet Europol

Europol är en polisorganisation för EU-länderna och har upprättats genom den multilaterala Europol-konventionen. Organisationen har ett eget datanät. Dataombudsmannens byrå samarbetar med den gemensamma tillsynsmyndigheten som upprättats genom Europol-konventionen. Tillsynsmyndigheten har till uppgift att övervaka Europols verksamhet för att säkerställa att lagringen, behandlingen och användningen av den information som Europol-organen förfogar över inte äventyrar den registrerades rättigheter. Medlemmarna i den gemensamma tillsynsmyndigheten och kommittén för överklagande består av företrädare för medlemsländernas nationella dataskyddsmyndigheter. Det gemensamma tillsynsorganets åsikt är inte juridiskt bindande eftersom tillsynsorganet är ett rådgivande organ.

Var och en har rätt att granska sina uppgifter i Europols datasystem. En begäran om detta måste företes polisen. Polisen vidarebefordrar utan dröjsmål ärendet för behandling vid den europeiska polisbyrån. Den europeiska polisbyrån ger svar direkt till den som har begärt informationen.

Var och en har även rätt att begära att dataombudsmannen kontrollerar att centralkriminalpolisens lagring av de uppgifter som gäller honom i europeiska polisbyråns datasystem och förmedlingen till europeiska polisbyrån samt användningen av informationen är lagenliga.

Tullinformationssystemet

Regelverket om tullens informationssystem inom den Europeiska unionens trädde i kraft 1.11.2000. Tullinformationssystemet övervakas av en gemensam tillsynsmyndighet, i vilken en representant från dataombudsmannens byrå är medlem.

EURODAC- systemet

Dataombudsmannens byrå deltar i samarbetet som sammanhänger med övervakningen av EURODAC- fingeravtrycksregistret, vilket upprätthålls av kommissionen.

Övriga tillsynsorgan

Europeiska datatillsynsmannen är ett oberoende tillsynsorgan, som har till uppgift att övervaka skyddet av fysiska personer i behandlingen av personuppgifter och samhällets tillämpning av bestämmelser som gäller det fria flödet för sådan information i de olika organen.

 
Publicerad 21.11.2013