Internationellt samarbete

Verksamhet vid dataombudsmannens byrå som anknyter sig till Europeiska unionen

Dataombudsmannen deltar regelbundet i de möten som arbetsgruppen för dataskydd bestående av nationella dataombudsmän håller i Bryssel. Arbetsgruppen har inrättats genom artikel 29 i dataskyddsdirektivet. Arbetsgruppen för dataskydd har en rådgivande uppgift och dess verksamhet är oberoende. Dess målsättning är bl.a. att undersöka och presentera frågor som gäller tillämpningen och tolkningen av dataskyddsdirektivet. Arbetsgruppen ger till kommissionen utlåtanden och rekommendationer gällande dataskydd och publicerar årligen en verksamhetsberättelse. Vid behov kan gruppen tillsätta olika undergrupper för sitt arbete.

Dataombudsmannens byrås representanter deltar, två gånger i året, i möten som ordnas avarbetsgruppen för besvärsärenden, vilken är en utav dataskyddsgruppens undergrupper. Medlemmar av gruppen är dataskyddsmyndigheter från länder inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt dataskyddsmyndigheter från sådana europeiska länder, vars nivå på dataskydd, har av kommissionen ansetts vara tillräcklig. På arbetsgruppens möten berättas och diskuteras om olika ärenden som är anhängiga i olika länder och om rättsfall, samt olika arbetssätt.

Företrädarna för dataombudsmannens byrå är företrädare för den nationella tillsynsmyndigheten och medlemmar i den gemensamma tillsynsmyndigheten Europol . Europol utser inom sig ett organ för överklagande. Organet för överklagande behandlar och ger beslut i frågor om överklagande som gäller verkställandet av den registrerades rättigheter.

Representanterna för dataombudsmannens byrå deltar dessutom som medlemmar i den gemensamma tillsynsmyndighetens verksamhet som avses i artikel 115 i Schengenavtalet .

Dataombudsmannen har utsetts till Finlands nationella tillsynsmyndighet att övervaka datasystemet som upprättats enligt konventionen för Tullinformationssystemet.

Dataskyddsmyndigheterna samarbetar med dataskyddsmyndigheterna i de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och ger vid behov handräckning.

Dataombudsmannens byrås deltagande i annan internationell verksamhet

En världsomfattande dataskyddskonferens ordnas årligen. På konferensen behandlas aktuella dataskyddsfrågor. Konferensen kan offentliggöra resolutioner gällande viktiga frågor om dataskydd.

Dataskyddsmyndigheterna i de europeiska länderna samlas årligen till vår- och höstmöten. Även på dessa möten kan resolutioner publiceras.

De nordiska dataskyddsmyndigheterna samlas årligen till möten för myndigheter, föredraganden samt tekniska sakkunniga.

 
Publicerad 8.8.2016