Uppgifter

Dataombudsmannens uppgifter har fastslagits i personuppgiftslagen samt i lagen om datasekretessnämnden och dataombudsmannen.

Dataombudsmannen skall behandla och avgöra ärenden som gäller behandling av personuppgifter och kreditupplysningar så som föreskrivs i personuppgiftslagen och kreditupplysningslagen samt sköta övriga uppgifter som följer av de nämnda lagarna. Dataombudsmannens skall även följa den allmänna utvecklingen i fråga om behandlingen av personuppgifter och kreditupplysningar samt ta nödvändiga initiativ. Dessutom hör det till dataombudsmannens uppgifter att sköta den informationsverksamhet som hör till ombudsmannens verksamhetsområde, samt sköta det internationella samarbete som har samband med behandlingen av personuppgifter.

Ger allmän handledning och rådgivning samt samarbetar med intressegrupper

Dataombudsmannens främsta uppgift är att i förhand påverka lagenligheten i registerföring, utveckla god informationshantering och förebygga kränkning av dataskyddet. En central målsättning är att trygga förtroendet vid behandlingen av personuppgifter. Detta eftersträvas genom att bl.a. föreläsa vid skolningstillfällen och satsa på telefonrådgivning. En stor roll spelar även samarbetet med intressegrupper. Dataombudsmannens byrås representanter deltar i olika förvaltningsområdens delegationer och arbetsgrupper, i vilkas arbete skyddet för privatliv har stor betydelse. Dataombudsmannen har för förverkligandet av sin handledningsverksamhet bildat flera stadigvarande samarbetsgrupper, till olika verksamhetsområden.

Avgör

Dataombudsmannen ger i enskilda fall på begäran, handledning och råd åt registeransvariga och registrerade samt ger ställningstaganden. Om den registeransvarige inte följer dataombudsmannens handledning, kan dataombudsmannen föra sådana förfaranden, som denne anser vara lagstridiga till datasekretessnämnden för behandling. Dataombudsmannen kan även meddela ärendet för väckande av åtal. Dessutom avgör han ärenden som gäller förverkligandet av den registrerades rättigheter. I ärenden som gäller förverkligandet av insynsrätt eller rättelse av uppgift, är besluten bindande och överklagbara.

Handleder uppgörandet av uppförandecodexar

De registeransvariga kan utarbeta uppförandecodexar för sina verksamhetsområden, i syfte att främja god informationshantering. Dataombudsmannen ger vid behov handledning och råd för uppgörandet av uppförandecodexar. Han kan även granska redan uppgjorda uppförandecodexarna.

Övervakar och granskar

Med hjälp av upplysningsplikten övervakar dataombudsmannen behandlingen av personuppgifter i förhand. Bl.a. är vissa registeransvariga som behandlar personuppgifter genom automatisk informationshantering, vissa registeransvariga som behandlar personuppgifter på uppdrag samt vissa registeransvariga som utövar viss näringsverksamhet, skyldiga att göra anmälan till dataombudsmannen. Anmälan är dock inte ett förfarande för godkännande av registerförandet eller verksamheten.

Övervakningen syftar till att bedöma lagligheten i databehandlingen, handleda de registeransvariga samt utveckla systemen och förebygga kränkningar av dataskyddet. Övervakningen kan variera mellan allt från granskning av en enskild kontakt, till utredning av en omfattande informationsbehandlingsprocess.

Utlåtanden till myndigheter, åklagare och domstolar

Dataombudsmannen skall höras vid beredningen av lagstiftnings- och förvaltningsreformer vilka gäller skyddet för personlig integritet eller personuppgifter. I praktiken förverkligas detta genom att dataombudsmannen avger utlåtanden och medverkar i arbetsgrupper som har tillsatts för att bereda och övervaka lagstiftningsarbetet. Den allmänna åklagaren skall höra dataombudsmannen före han väcker åtal om förfarande mot personuppgiftslagen. Likaså skall domstolar då de behandlar sådana ärenden reservera möjlighet för dataombudsmannen att bli hörd. I vardera fallen avger dataombudsmannen utlåtanden.

Information

Dataombudsmannen väcker allmän diskussion och delar ut information åt medborgarna, myndigheterna och andra registeransvariga. Dataombudsmannens byrås viktigaste informationskanal är dess internetsida www.tietosuoja.fi. Fyra gånger i året utkommer även dataombudsmannens byrås tidskrift, Tietosuoja-lehti, som utges av datasekretessnämnden, Kommunikationsverket och Patent- och registerstyrelsen (PRS) och som förläggs av Stellatum Oy.

Internationellt samarbete

Dataombudsmannens byrå deltar i samarbetet på Europeiska Unionens samt de nordiska ländernas nivå. Dessutom medverkar ombudsmannen i internationella nätverk, vilka har bildats med grund i globala frågor samt specialfrågor.

 
Publicerad 19.11.2013