Dataombudsmannens byrå

Dataombudsmannens byrå är en sakkunnigorganisation som fungerar som chefsämbetsverk.

Som dataombudsman har sedan 1.11.1997 verkat Reijo Aarnio. Ombudsmannen biträds av och som hans ställföreträdare fungerar byråchef Heljä-Tuulia Pihamaa. Byråns personalstyrka är 20.

Skötseln av uppgifterna är uppdelad på sakkunnigområden. För de största sektorerna har utsetts överinspektörer eller särskilda sakkunniga, som är noggrant insatta i verksamheten och lagstiftningen på respektive sektor. I sakkunniguppdrag fungerar 14 och i rådgivnings- och stödtjänsterna 4 personer.

VISION:

Dataskydd är vägen till framgång

VERKSAMHETS IDÉ:

Frihet att verka självständigt, med samlade krafter, med yrkeskunskap, preventivt och vägledande

STRATEGI:

1) förutse och prioritera

2) kunskap

3) informations rådgivning

4) alliera sig

Förutse och prioritera som en del av vår strategi, betyder att genom att känna till områdena som bör utvecklas, samt att fokusera på tidsplanering och förutse viktigare saker och företeelser, så förstärker vi vår förmåga att påverka de rätta och viktiga ärendena.

Kunskap. Utan kunskap i vårt arbete skulle vårt botten falla ur.

Informations rådgivning banar vägen för vårt mål att skapa datamedvetande i samhället och på nätet.

Alliera sig är viktigt för att stärka våra svagheter. Att skapa nätverk i samhället och att verka tillsammans med starka partners, effektiverar vår verksamhet och dess resultat.

VÄRDEN:

1) gemenskap

2) rättvisa och oavhängighet

3) aktualitet

4) kreativitet

5) öppenhet och förståelse

Gemenskap som värde betyder för oss att tänka på att "vi är i samma båt". Det vi gör i vårt arbete inverkar inte bara på våra kunder utan även på våra arbetskolleger, vårt arbetsresultat och trivseln. En arbetskollega lämnas inte i sticket.

Rättvisa och oavhängighet är de värden som grundar vår verksamhet och position. Redan av de författningar som berör oss, kommer att byrån skall vara självständig och oavhängig. Och andra sidan kan våra beslut endast basera sig på lag, vilket är ett resultat av det rättsliga maskineriet.

Aktualitet betyder att vi skall reagera på "turbulens" i den lagliga utvecklingen, samt att svara på den ständigt tekniska utvecklingen. Detta leder till utmaningar i vårt arbete och förmågan att förstå förändringar i samhället.

Kreativitet är oundvikligt då nya fenomen och "gammal" lagstiftning skall passas ihop. Och andra sidan är det väl känt, att i en när framtid kommer vår byrås resurser inte längre räcka till den utveckling som sker inom vårt verksamhetsområde och deras krav nivå. För att vi skall lyckas, bör vi varje dag hitta kreativa lösningar på vår uppgift att övervaka vårt lagrum, för att försäkra oss om vår verkan i samhället.

Öppenhet och förståelse är hörnstenarna för att vår verksamhet skall lyckas. Den inre och yttre informationsadministrationen och kommunikationssystemet påverkar förutom våra egna intressen även våra kunders och våra intressenters. Öppenhet räcker ändå inte allena, utan våra bud till kunder och samhället bör vara klara och förståeliga.

 
Publicerad 21.2.2014