Den registrerades rättigheter

Den registrerade har möjlighet att klargöra hurudana uppgifter om honom eller henne som har insamlats och lagrats samt på möjligheten att vid behov få saken utredd.

Personuppgiftslagen berättar, när den registeransvarige kan samla in och på annat sätt behandla den registrerades personuppgifter. Personuppgifterna kan behandlas med den registrerades samtycke. Behandlingen är möjlig också, ifall mellan den registrerade och den registeransvarige råder ett sådant kund-, arbets- eller medlemskapsförhållande, där det är av nöden att samla in och lagra personuppgifter för att parterna skall kunna sköta sina ärenden sinsemellan. Rätten att behandla personuppgifter kan också basera sig på en skyldighet som ålagts den registeransvarige i någon annan lag.

Behoven av att samla in och behandla personuppgifter bedöms utgående från behoven i den registeransvariges verksamhet. I envar registeransvarigs verksamhet kan endast för detta ändamål behandlas behövliga och felfria uppgifter, inga andra uppgifter.

Uttryckliga rättigheter som bestämts för den registrerade i personuppgiftslagen är:

  • rätten till information
  • rätten till insyn
  • rätten att få sina uppgifter rättade
  • rätten att förbjuda behandlingen (förbudsrätt)

När Du som registrerad vill utöva dessa Dina rättigheter eller Du har frågor som gäller behandlingen av Dina personuppgifter, ta i första hand kontakt med ifrågavarande registeransvarig. Ifall Du inte får Ditt ärende utrett hos den registeransvarige, kan Du kontakta dataombudsmannens byrå. Ifall det i behandlingen av Dina personuppgifter enligt Din uppfattning är fråga om ett i personuppgiftslagen eller strafflagen definierat brott, kan Du också be polismyndigheterna att utreda saken.

 
Publicerad 30.1.2014