För registrerad

Personuppgiftslagen har stiftats för att säkerställa integritetsskyddet vid behandling av personuppgifter.

Den centrala tanken i lagen är, att var och en har rätt att få veta om behandlingen av personuppgifter som gäller en själv. Systemet för övervakning av personuppgiftslagen baserar sig till stor del på den registrerades möjlighet att klargöra hurudana uppgifter om honom eller henne som har insamlats och lagrats samt på möjligheten att vid behov få saken utredd.

I personuppgiftslagen avses med registrerad en person, vars personuppgifter insamlas. Registeransvarig kallas i lagen den, som t.ex. när ärenden sköts samlar in kundens personuppgifter för något visst användningsändamål.

 
Publicerad 30.1.2014