Vilka allmänna förpliktelser bör beaktas vid bedhanlingen och planeringen av behandlingen


Relevanskravet
Behandlingen av personuppgifter skall i samtliga fall vara sakligt motiverad med hänsyn till den registeransvariges verksamhet (PuppL 6 §)

Ändamålet med behandlingen
Ändamålet med behandlingen skall preciseras (PuppL 6 §, se ovan)

Planeringskravet
Ändamålet med behandlingen skall preciseras på förhand(Puppl 6 och 5 §, se ovan)

Kravet på ändamålsbundenhet
Kravet på ändamålsbundenhet innebär att för ett visst ändamål insamlade personuppgifter inte får användas för annat ändamål. Undantag är behandling av personuppgifter för senare historisk forskning eller vetenskapliga och statistiska ändamål. Dessa ändamål anses inte oförenliga med det ursprungliga ändamålet med behandlingen (PuppL 7 §). På utlämnande för ifrågavarande ändamål inverkar emellertid eventuella sekretessbestämmelser.

Aktsamhetsplikten
Aktsamhetsplikten innebär, att den registeransvarige skall behandla personuppgifterna i enlighet med lag samt iaktta aktsamhet och god informationshantering och även i övrigt förfara så att skyddet av den registrerades privatliv och andra grundläggande fri- och rättigheter som tryggar skyddet för den personliga integriteten inte begränsas utan en i lag angiven grund. Samma skyldighet har den som i egenskap av självständig näringsidkare eller företagare handlar för den registeransvariges räkning (PuppL 5 §) Ingens integritet får omotiverat riskeras.

Kravet på skydd
Kravet på skydd innebär ett krav att sörja för att de insamlade och behandlade personuppgifterna skyddas mot obehörig åtkomst och mot förstöring, ändring, utlämnande och översändande som sker av misstag eller i strid med lag eller mot annan olaglig behandling. (PuppL 32 §). Skyddskravet omfattar också kravet att sörja för dataskyddet.

Bestämmelsen om förvaringstid
Bestämmelsen om förvaringstid innebär, att ett personregister som inte längre behövs för den registeransvariges verksamhet skall förstöras, om det inte särskilt bestäms att de registrerade uppgifterna skall bevaras eller om registret inte skall överföras till ett arkiv på det sätt som avses i 35 §. (PuppL 34 §, 35 §)

Registerbeskrivning
Förpliktelsen att uppgöra och hålla tillgänglig en registerbeskrivning innebär, att var och en bör ha tillgång till en registerbeskrivning, i vilken har antecknats de viktigaste i lagens 10 § fastställda uppgifterna om registerföringens ansvar, användningsändamål och datainnehåll samt regelmässigt utlämnande och skydd. Förpliktelsen att uppgöra registerbeskrivningen representerar personuppgiftslagens centrala princip om öppenhet.

 
Publicerad 1.8.2013