Hur beaktas den registerades rättigheter

Den registeransvarige bör sörja för att de registrerades rättigheter förverkligas.

Uplyssningsplikt

Den registeransvarige bör sörja för att den registrerade kan få upplysningar om behandlingen av uppgifter som gäller honom själv: åtminstone upplysningar om

  • den registeransvarige (namn och kontaktuppgifter),
  • ändamålet med behandlingen av de personuppgifter som insamlas
  • upplysningar om regelbundna utlämnanden av uppgifter samt
  • upplysningar som är nödvändiga för att den registrerade skall kunna utöva sina rättigheter vid ifrågavarande behandling av personuppgifter.

Från informationen kan göras undantag i vissa i lagen fastställda situationer. Dessa situationer är emellertid exceptionella och kommer inte i fråga, ifall uppgifterna används för beslutsfattande som gäller de registrerade.

Informationsskyldigheten vid insamlande av personuppgifter innebär bl.a., att när personuppgifter insamlas via nätet, bör den av lagen förutsatta informationen finnas på webbsidorna så, att de finns tillgängliga före uppgifterna lämnas. Det är bra och ändamålsenligt att inkludera uppgifterna om informationen i registerbeskrivningen, varvid dokumentet benämns dataskyddsbeskrivning.

Rätten till insyn
Var och en har rätt att kontrollera de uppgifter som gäller honom själv. Enligt personuppgiftslagen har var och en utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att få veta vilka uppgifter om honom som har registrerats i ett personregister eller att registret inte innehåller uppgifter om honom. Den registeransvarige skall samtidigt ge den registrerade information om vilka källor som i regel används för registret samt för vilket ändamål registeruppgifterna används och i regel lämnas ut.

Informationen skall ges utan obefogat dröjsmål, i begriplig form och på begäran skriftligt. Inom hälsovården är förfarandet i första hand ett personligt besök i syfte att säkerställa begripligheten. Rätten till insyn är avgiftsfri då den utövas en gång per år.

Rätten till insyn kan avslås i vissa i personuppgiftslagen fastställda situationer och rätten till insyn föreligger inte alls i uppgifter som insamlats endast för vetenskapliga forskningsändamål och statistiska ändamål. Något hinder för att verkställa rätten till insyn föreligger emellertid inte då heller. I någon annan lag kan förekomma vissa undantag i rätten till insyn. Om sättet för att framföra begäran om rätt till insyn har bestämts särskilt (PuppL 26-28 §).

Rättelse av en uppgift
Den registeransvarige skall utan obefogat dröjsmål rätta
en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. Den registeransvarige skall ta hand om rättelsen både på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade.

Den registeransvarige skall även förhindra att en sådan uppgift sprids, om uppgiften kan äventyra den registrerades integritetsskydd eller hans rättigheter (PuppL 29 §)

Om avslag av krav på både rätt till insyn och rättelse av en uppgift skall ges ett skriftligt intyg. Det rekommenderas, att samtidigt påpekas möjligheten att hänskjuta ärendet till att behandlas av dataombudsmannen.

Förbudsrätt

Enligt personuppgiftslagen har den registrerade rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar liksom även för personmatriklar och släktforskning (PuppL 30 §)

Om förbudsrätten och sätten för dess utövande bör informeras till de registrerade i enlighet med 24 § i personuppgiftslagen när personuppgifterna insamlas.

 
Publicerad 8.11.2013