När får personuppgifter behandlas


För behandlingen skall finnas en grund som framgår av personuppgiftslagens 8 eller 14-20 §. Till de vanligaste grunderna för behandling av personuppgifter hör

 • den registrerades entydigt givna samtycke.
 • om det bestämts om behandlingen i lag eller om behandlingen föranleds av en uppgift som anvisas den registeransvarige i lag.
 • om den registrerade på grund av ett kund-, eller tjänstgöringsförhållande, ett medlemskap eller något annat därmed jämförbart förhållande har en saklig anknytning till den registeransvariges verksamhet (anknytningskrav).
 • om det är fråga om uppgifter om kunder hos eller arbetstagare vid en koncern eller någon annan ekonomisk sammanslutning och dessa uppgifter behandlas inom nämnda sammanslutning.
 • om det är fråga om en allmänt tillgänglig uppgift som beskriver en persons ställning, uppgifter och skötseln av dessa uppgifter inom ett offentligt samfund eller inom näringslivet och dessa uppgifter behandlas för att trygga rättigheter och intressen hos den registeransvarige eller en sådan tredje man till vilken uppgifterna lämnas ut.

I personuppgiftslagens 14-20 § stadgas om rätten att behandla personuppgifter för

 • vetenskaplig forskning
 • statistik
 • myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter
 • personmatrikel
 • släktforskning och
 • för behandling av personkreditupplysningar

Också för dessa situationer gäller även alla allmänna förpliktelser i personuppgiftslagen och bestämmelserna om de registrerades rättigheter.

 
Publicerad 1.8.2013