Personuppgiftslagen som styrmedel för behandlingen


I personuppgiftslagen stadgas om :

  • de allmänna förutsättningarna för behandling av personuppgifter (När får personuppgifter behandlas)
  • de allmänna förpliktelser som alltid bör iakttas vid all behandling av personuppgifter
  • de registrerades rättigheter vid behandlingen av deras personuppgifter
  • systemet för övervakning av lagen samt
  • sanktioner och påföljder som kan följa av behandling som strider mot personuppgiftslagen. Till en del ingår sanktionerna i strafflagen.

Med personuppgiftslagen har eftersträvats en lösningsmodell som skapar balans mellan integritetsskyddet och de övriga intressen som anknyter till behandlingen av personuppgifter. Bl.a. det lagstadgade krav på behövlighet och felfrihet som omfattar samtliga skeden av behandlingen av personuppgifter förverkligar för sin egen del också kraven på funktionalitet och god informationshantering.

Att trygga de registrerades integritet, intressen och rättigheter är således inte en separat skyldighet. Integritetsskyddet ingår som en väsentlig del i de operativa lösningarna och i planeringen av verksamheter och informationssystem.

Att beakta de registrerades, t.ex. en kunds, integritetsskydd och informera om hans rättigheter ökar förtroendet mellan den registeransvarige och den registrerade och främjar sålunda också verksamhetsmålen. Sätten att uppnå den registeransvariges verksamhetsmål och målsättningarna för integritetsskyddet är i stor utsträckning sammanfallande.

 
Publicerad 1.8.2013