Anmälningsplikt


Den registeransvarige är skyldig att i situationer om vilka stadgas i personuppgiftslagens 36 och 37 § göra en anmälan till dataombudsmannens byrå. Slagen av anmälan är följande:

Registeranmälan
Skyldigheten att göra registeranmälan gäller med hjälp av automatisk databehandling genomförd registerföring och har stadgats som förhållandevis snäv.

Verksamhetsanmälan
Skyldigheten att göra verksamhetsanmälan gäller:

  • kreditupplysningsverksamhet eller
  • indrivningsverksamhet eller
  • som näringsfång bedriven opinions- och marknadsundersökning (verksamhet) eller
  • dem som för andras räkning handhar till val och lämplighetsbedömning av personal anknutna uppgifter, ifall de i dessa sin verksamhet använder eller behandlar uppgifter i personregister
 
Publicerad 1.8.2013