Systemet för övervakning av personuppgiftslagen och sanktioner

Verkställigheten av personuppgiftslagstiftningen styrs och övervakas av dataombudsmannen. Beslutsmakten i frågor som gäller behandlingen av personuppgifter utövas av datasekretessnämnden, som dataombudsmannen vid behov kan hänskjuta ett ärende till.

Datasekretessnämnden kan på framställning av dataombudsmannen förbjuda behandlingen av personuppgifter eller utfärda andra förbud i ärendet. Datasekretessnämnden kan dessutom i särskilt definierade situationer och under särskilda förutsättningar ge tillstånd till behandling av personuppgifter i sådana fall där lagen annars inte skulle medge detta.

Nationalarkivet har behörighet att arkivera personregister också efter det att registret och dess uppgifter i annat fall enligt lagen borde ha förstörts. Förutsättningen är att arkiveringen av registret är av betydelse för den vetenskapliga forskningen eller av andra orsaker.

I personuppgiftslagen har också stadgats om skadeståndsansvar till följd av lagstridig behandling av personuppgifter. Både personuppgiftslagen och strafflagen innebär sanktioner vid förfarande som strider mot personuppgiftslagen.

 
Publicerad 8.11.2013