Bakgrund till personsuppgiftlagen


Om skyddet för medborgarnas privatliv och integritet har i Finland stadgats första gången med personregisterlagen, som trädde i kraft 1.1.1988. Personregisterlagen ersattes från 1.6.1999 av personuppgiftslagen. Med personuppgiftslagen försattes också bestämmelserna i Europeiska unionens personuppgiftsdirektiv i kraft. Rätten till skydd för privatlivet stadgades som en grundläggande rättighet från 1.8.1995. Med personuppgiftslagen fullgjordes också den av grundlagen förutsatta förpliktelsen att stifta lag.

Syftet med stiftandet av personuppgiftslagen har varit särskilt att avvärja de risker som är förknippade med datateknik och användningen av ny teknologi. Därför är det särskilt viktigt att beakta lagens förpliktelser och i synnerhet kravet på planmässighet när personuppgifterna avses att genomföras eller genomförs med hjälp av automatisk databehandling.

Betydelsen av personuppgiftslagens bestämmelser för åstadkommande av god databehandling och god informationshantering har accentuerats an efter som behandlingen av personuppgifter har övergått till att ske med automatisk databehandling, och uppgifter allt mera behandlas på nätet.

 
Publicerad 1.8.2013