Personuppgiftslagens tilllämplingsområde


Personuppgiftslagen är således den grundläggande lagen om behandling av personuppgifter (generell lag). Dess bestämmelser bör alltid beaktas när personuppgifter behandlas med automatisk databehandling och även vid annan behandling av personuppgifter, när personuppgifterna bildar eller de är avsedda att bilda ett personregister eller en del av ett register.

Lagens bestämmelser tillämpas på all behandling. Med behandling av personuppgifter avses insamling, registrering, organisering, användning, översändande, utlämnande, lagring, ändring, samkörning, blockering, utplåning och förstöring av personuppgifter samt andra åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifterna.

Lagen tillämpas emellertid inte på behandling av personuppgifter som en fysisk person utför enbart för personliga eller med dem jämförbara sedvanliga privata ändamål, inte heller huvudtagligen på behandling av personuppgifter för redaktionella syften eller för syften som avser konstnärlig och litterär framställning.

Personuppgiftslagen tillämpas på sådan behandling av personuppgifter, där den registeransvariges verksamhetsställe finns på finländskt territorium eller annars omfattas av finländsk jurisdiktion, samt i situationer vilka anges i vissa andra särskilt stiftade lagar.

 
Publicerad 1.8.2013