Framsida » Avgöranden » Integritet och skydd för personuppgifter (EMRD)

Integritet och skydd för personuppgifter (EMRD)

Lappalainen v. Finland (beslut), nr 22175/06, EMRD 20.1.2009
Yttrandefrihet – Pressfrihet – Skydd för privatliv

Fråga om pressens yttrandefrihets gränser, när rättegångsrapporten nämner i sin helhet namnet på en person som har dömts för våldsbrott.

Reklos and Davourli v. Greece, nr 1234/05, EMRD 15.1.2009
Rättvis rättegång – Skydd för privatliv – Individualisering av besvär – Fotografi

Fråga om rättvis rättegång då högsta domstolen tolkade besvärets krav på individualisering formellt. Fråga även om kränkning av skyddet för privatlivet, då bilder av ett nyfött barn togs för att säljas till föräldrarna, utan deras samtycke.

S. and Marper v. the United Kingdom (stora avdelningen), nr 30562/04 och 30566/04, EMRD 4.12.2008
Skydd för privatliv – Kroppsbesiktning – Fingeravtryck – Cellprov – DNA profil

Fråga om, huruvida förvarandet av en misstänkt förbrytares fingeravtryck och DNA material, för en obestämd tid, utgjorde en rättslös grund till att ingripa i hans privatliv.

K.U. v. Finland, nr 2872/02, EMRD 2.12.2008
Skydd för privatliv – Internet

Fråga om kränkning av privatlivet, då en person som hade lagt upp en annons, som var av sexuell karaktär, om sökande av sällskap, och i vilken personen hade använt en minderårigs namn utan dennes vetskap, inte kunde utredas på grund av brister i lagstiftningen och inte heller kunde ställas under åtal.

Cemalettin Canli v. Turkey, nr 22427/04, EMRD 18.11.2008
Skydd för privatliv – Skydd för heder – Brottsregister

Fråga om kränkning av privatliv, då anteckningar, som polisen hade i sin besittning angående terrorism misstankar, inte hade rättats med omnämnanden om att åtalen inte hade lyckats.

I. v. Finland, nr 40412/98, EMRD 17.7.2008
Skydd för privatliv – Journalhandlingar

Fråga om kränkning av patientens integritet, då man inte hade ordnat tillräckliga garantier till försäkrandet av att endast personal som hade skött om patienten hade tillgång till patientregistret.

Van Vondel v. the Netherlands, nr 3825/03, EMRD 25.10.2007
Skydd för privatliv – Laglighetsgrund

Fråga om man ingrep i integritetsskyddet, då hans samtalskumpan bandade diskussionerna med anordningar som han hade fått av myndigheterna.

Sanchez Cardenas v. Norway, nr 12148/03, EMRD 4.10.2007
Skydd för privatliv – Skydd för familjeliv – Motivering av domslut

Fråga om, faderns skydd för privat- och familjeliv kränktes, då man i motiveringarna för ett beslut som gällde nekande av umgängesrätt, tog in en sidoanmärkning om misstankar angående sexuellt utnyttjande av sitt barn.

Smith v. the United Kingdom (beslut), nr 39658/05, EMRD 4.1.2007
Skydd för privatliv – Dataskydd

Fråga om kränkning av skydd för privatliv, när personen inte av banken fick anteckningar som banken hade i sin besittning och som hade gjorts angående låneförhandlingar.

Segerstedt – Wiberg and others v. Sweden, nr 62332/00, EMRD 6.6.2006
Skydd för privatliv – Yttrandefrihet – Föreningsfrihet – Effektivt rättsskyddsmedel – Skyddspolisen

Fråga om, skyddet för privatlivet kränktes, då skyddspolisen förvarade uppgifter angående en person för en betydligt lång tid och då allt material som hade sparats inte avslöjades för alla vederbörande. Fråga även om, yttrande- och föreningsfriheten kränktes samtidigt, då uppgifterna hade en politisk dimension. Frågan dessutom om, vederbörande hade effektiva nationella rättsskyddsmedel att tillgripa.

Turek v. Slovakia, nr 57986/00, EMRD 14.2.2006
Rättegångens längd – Skälig tid – Skydd för privatliv

Fråga om, rättegången erbjöd tillräckliga processuella garantier åt tjänstemannen, som bestred anmärkningar gällande sig själv i säkerhetstjänstens mappar, som kränkande för sitt skydd för privatliv. Fråga även om rättegångens skäliga tid.

Sciacca v. Italy, nr 50774/99, EMRD 11.1.2005
Skydd för privatliv – Publicering av förbrytarens fotografi

Fråga om kränkning av skydd för privatliv, då polisen gav ett fotografi av den misstänkta förbrytaren, vilket hade bifogats till förundersökningens handlingar, till pressen och det fanns inga klara bestämmelser i lag om det.

Karhuvaara and Iltalehti v. Finland, nr 53678/00, EMRD 16.11.2004
Yttrandefrihet – Pressfrihet – Integritetsskydd

Fråga om pressens yttrandefrihet, då tidningen och dess huvudredaktör dömdes för kränkning av integritet då tidningen hade nämnt namnet på riksdagsledamöten från den åtalades äktenskap, i en redogörelse gällande ett brott och den ifrågavarande riksdagsledamötens bild hade publicerats i detta sammanhang.

von Hannover v. Germany, nr 59320/00, EMRD 24.6.2004
Skydd för privatliv – Yttrandefrihet – Pressfrihet

Fråga om en offentlig persons integritet kränktes då tidningarna publicerade bilder och artiklar om hans privatliv.

Perry v. the United Kingdom, nr 63737/00, EMRD 17.7.2003
Skydd för privatliv – Säkerhetskameror

Fråga om man ingrep i skyddet för privatliv, då en person, som var misstänkt för ett brott filmades med video i polisfängelsets utrymmen och en sammansatt video av honom och övriga personer visades till vittnen för identifiering.

Odièvre v. France (stora avdelningen), nr 42326/98, EMRD 13.2.2003
Skydd för privatliv – Rätt till identitet - Proportionalitetsprincip

Fråga om skyddet för privatlivet kränktes, då nationell lag tillät anonym födelse och överlämnande av det nyfödda barnet för adoption och då barnet senare inte hade rätt att få veta uppgifter som kunde avslöja hans mamma utan mammans samtycke.

Peck v. the United Kingdom, nr 44647/98, EMRD 28.1.2003
Skydd för privatliv – Videoövervakning – Effektivt rättsmedel

Fråga om kränkning av integritetsskydd, då kommunen presenterade i sin publikation bilder, som hade upptagits av en videoövervakningskamera, och i vilka en person svingade runt sin kniv samt videobandet tillställdes media utan att skaffa personens samtycke och utan att försäkra att hans identitet hölls hemlig. Fråga även om existensen av effektiva rättsmedel, då besvär riktades till domstolen av kommunen och man inte kunde åberopa brytande av proportionalitetsprincipen, i enlighet med Europakonventionen.

Rotaru v. Romania, nr 28341/95, EMRD 4.5.2000
Skydd för privatliv – Effektivt rättsmedel – Rättvis rättegång – Den kränktes ställning – Inhemska rättsskyddsmedel

Fråga om det i den nationella lagen hade reglerats tillräckligt noggrant om förvaring och användning å myndigheternas vägnar, av hemliga uppgifter som gällde privatliv. Fråga även om skyddet för privatliv gällde även offentliga uppgifter. Fråga dessutom om det hade funnits effektiva rättsskyddsmedel att tillgripa för att kunna utplåna felaktiga anmärkningar.

Z. v. Finland, nr 22009/93, EMRD 25.2.1997
Skydd för privatliv – Skydd för familjeliv – Proportionalitetsprincip – HIV – Vittne – Bevismaterial – Rättegångens offentlighet – Användning av tvångsmedel – EMRD:s behörighet – Effektivt rättskyddsmedel

Fråga om det var nödvändigt att ingripa i skyddet för familjelivet i ett ärende som gällde grova brott, då domstolen hade förpliktat läkarna att vittna efter att de hade nekat till att uppge patientuppgifter och då patientjournaler hade beslagtagits och bifogats till undersökningsprotokollet samt då rättegångsmaterialets sekretess hade begränsats till 10 år och namnet och hälsotillståndet för den person, som hade smittats av HIV hade offentliggjorts i domen.

 
Publicerad 14.2.2014