Framsida » Avgöranden » Förverkligande av en nättjänst

Förverkligande av en nättjänst

2005

Ärende:

Ett företag frågade om en användare av en nättjänst får bes rekommendera tjänsten till exempelvis tre kompisar. Förutsättning för användning av tjänsten skulle vara att ge andra personers e-postadresser. Efter det skulle till kompisarna skickas via tjänsten en rekommendation och egen hälsning av adressernas givare. Företaget skulle inte samla e-postadresser eller för övrigt använda dem.

Företagets fråga gällde också en tävling som skulle sättas till hemsidan. Då användaren deltog i tävlingen skulle denne kunna rekommendera tjänsten till sina vänner. Motivet för rekommendationen skulle exempelvis vara att mångfaldiga vinstmöjligheterna.

Vidare hörde företaget sig för sin rätt att i samband med nättjänsten samla telefonnummer och e-postadresser samt använda dessa i direktmarknadsföring. Skulle detta vara tillåtet i.o.m. att användaren hade godkänt användarvillkoren, i vilka man skulle berätta om användningen av uppgifter till direktmarknadsföring.

Dataombudsmannens handledning:

Företaget nämnde som exempel "skicka en länk" tjänsten, i vilken man kan skicka med e-post en länk till en viss internetsida till en vän. Vännen får då ett meddelande som avsändaren har skrivit och en www adress direkt till den egna sidan. I den ifrågavarande tjänsten sker skickandet av länken och meddelandet frivilligt på meddelandets avsändares initiativ och avsändaren eller mottagaren av meddelandet får ingen förmån från skickandet. Då sådana villkor är i kraft kan man anse att det är i första hand fråga om kommunikation mellan två personer, till vilket ifrågavarande tjänst erbjuder ett kommunikationsmedel. Samma kommunikativa slutresultat skulle uppnås om personen meddelade sin vän per sin egen e-post en länk till en sida, som denne tror att vännen skulle vara intresserad av. Bestämmelserna gällande direktmarknadsföring tillämpas inte på kommunikation mellan privata personer.

I ett annat fall skulle skickandet av rekommendationsmeddelandet vara en förutsättning för registrering till tjänsten eller för att förbättra vinstmöjligheterna. I detta fall skulle skickandet av fler rekommendationsmeddelanden inte grunda sig på avsändarens egna initiativ och för registreringens del inte heller på frivillighet. Syftet med skickandet av kommunikationen skulle huvudsakligen vara tjänsteerbjudarens intresse, d.v.s. marknadsföring av ifrågavarande tjänst till flera personer. Enligt dataombudsmannen uppfattning skulle på sådan verksamhet tillämpas lagstiftning gällande direktmarknadsföring och skulle således förutsätta mottagarens samtycke på förhand till marknadsföringsmeddelandet.

Med hänsyn till de tillämpliga bestämmelserna i fallet och regeringspropositionen gällande ärendet, konstaterade dataombudsmannen att endast godkännande av användningsvillkoren inte kan ses som ett sådant uttryckligt samtycke som lagen stadgar om. Samtycket bör vara uttryckligt och individualiserat.

Enligt förarbetena till lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (RP 125/2003) är det i fråga om sådana kommunikationsmetoder, som används vid direktmarknadsföring, motiverat att kräva att fysiska personer som är mottagare ger sitt uttryckliga samtycke innan sådan kommunikation sänds till dem. Samtycke på förhand skall alltid begäras av fysiska personer. I oklara fall skall den föreskrivna förpliktelsen att begära förhandssamtycke anses utgöra huvudregeln. Också personuppgiftslagen (8 § 1 moment 1 punkt) hänvisar till ett entydigt samtycke.

Tillämpade bestämmelser:

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation 26 och 32 §
Personuppgiftslagen 8 § 1 mom. 1 punkt

 
Publicerad 6.2.2014