Framsida » Avgöranden » Borttagning av svaren i en valmaskin på begäran av kandidaten

Borttagning av svaren i en valmaskin på begäran av kandidaten

Dataombudsmannen ställningstagande 17.12.2008
Dnr 2282/41/2005

Ärende
Bör en tjänsteleverantör ta bort givna svar ur en valmaskin på Internet på begäran av kandidaten? Enligt den som frågar är de politiska åsikter som finns i en valmaskin, i enlighet med personuppgiftslagens 11 §, känsliga uppgifter. Å andra sidan har den registrerade vid besvarande av frågorna själv offentliggjort de uppgifter, vilket igen, i enlighet med personuppgiftslagens 12 § möjliggör behandling av dem. Skall svaren som har getts till valmaskinen dock tas bort senare på begäran av kandidaten?

Ställningstagande
För det första bör det i ärendet bedömas, huruvida personuppgiftslagen tillämpas på valmaskin tjänsten i Internet eller ifall behandlingen av personuppgifterna sker t.ex. i redaktionellt syfte. Uppmärksamhet bör fästas vid bl.a. vem det är som erbjuder den ifrågavarande tjänsten (t.ex. media eller en annan aktör).

Personuppgiftslagen tillämpas på automatisk behandling av personuppgifter. Lagen tillämpas även på övrig behandling av personuppgifter, då personuppgifterna bildar eller de avser att bilda ett personregister eller en del av ett. Tillämpningsområdet för personuppgiftslagen har dock begränsats så att lagen tillämpas huvudsakligen inte på situationer då personuppgifter behandlas i t.ex. redaktionella syften. Om behandlingen av personuppgifter i en valmaskin sker med redaktionella syften tillmpas inte de skyldigheter som personuppgiftslagen uppställer, på verksamheten.

Om personuppgiftslagen tillämpas på valmaskinen, skall följande omständigheter beaktas:

Enligt personuppgiftslagens 11 § är känsliga uppgifter bl.a. sådana uppgifter som beskriver eller vilkas syfte är att beskriva någons samhälleliga eller politiska uppfattning eller religiösa övertygelse.

Enligt dataombudsmannens uppfattning, använder valkandidaterna sig av valmaskinerna i syfte att göra sina åsikter offentliga. Om t.ex. en riksdagsvalkandidat bestämmer sig för att ge sina uppgifter till en valmaskin och på det sättet uttrycka sina åsikter, grundar sig den behandling av känsliga uppgifter som anknyter sig till verksamheten på 12.1.2 § i personuppgiftslagen. Det är därmed frågan om sådan behandling av uppgifter, som gäller samhällelig, politisk eller religiös övertygelse, som den registrerade själv har offentliggjort.

Med beaktande av det ovan nämnda syftet med behandlingen har den person, som har svarat på frågorna i valmaskinen, inte från personuppgiftslagens synpunkt sett rätt att kräva att uppgifterna tas bort från den ifrågavarande nättjänsten.

Den registeransvarige för valmaskintjänsten skall dock beakta personuppgiftslagens 6 §, 7 §, 24 § och 12.2 §, angående bevarandet av uppgifterna och upprätthållandet av deras tillgänglighet på Internet.

Enligt personuppgiftslagens 6 § skall behandlingen av personuppgifter vara sakligt motiverad med hänsyn till den registeransvariges verksamhet. Den registeransvarige skall innan den börjar samla in eller ordna personuppgifterna som ett personregister ange bl.a. de ändamål för vilka personuppgifter behandlas. Lagens 7 § förutsätter som utgångspunkt att den registeransvarige behandlar personuppgifterna endast på sådana sätt som inte strider mot de ändamål med behandlingen som denne tidigare har angett.

Personuppgiftslagens 24 § reglerar den registeransvariges informationsskyldighet, som föranleder att den person som ger sina personuppgifter till en valmaskin, skall kunna veta bl.a:

  • vem som behandlar uppgifterna, d.v.s. vem som är registeransvarig
  • i vilket syfte samlas uppgifterna in
  • hur kommer uppgifterna att användas

Dataombudsmannen anser det vara rekommenderbart att en person som överväger att svara på frågorna i en valmaskin ges information om den tidsmässiga längden på tjänsten, d.v.s. bl.a. hur länge uppgifterna kan läsas på den registeransvariges Internetsida. För att möjliggöra detta bör tjänsteleverantören redan i förväg (alltså vid personuppgifternas behandlings planeringsskede) ta ställning till hur länge uppgifterna skall finnas till förfogande på internet eller för övrigt förvaras.

Personuppgiftslagens 12.2 § förutsätter att den registeransvarige bedömer förekomsten av förutsättningar för behandling av känsliga personuppgifter samt behovet för behandlingen, med minst fem års mellanrum.

Tillämpade lagbestämmelser:
Personuppgiftslagen: 2 §, 6 §, 7 §, 8 §, 11 §, 12 §, 24 §

 
Publicerad 6.2.2014