Framsida » Avgöranden » Tietosuojavaltuutetun lausuntoja ja aloitteita » Lausunto henkilötietolain mukaisen tarkastusoikeuden käyttämisestä

Utlåtande om utnyttjande av den rätt till insyn som avses i personuppgiftslagen

Dnr: 3118/05/16
23.11.2016

Kommunikationsverket har från dataombudsmannen begärt ett utlåtande om huruvida beställaren av en anslutning kan utnyttja den rätt till insyn som avses i personuppgiftslagen för att utreda, om rätten att få information som avses i 60 a § i upphovsrättslagen kan tillämpas för att ta reda på huruvida IP-adressen som uppgetts i en betalningsuppmaning till beställaren varit i användning i hens anslutning vid en viss specificerad tidpunkt.

I sina domar Scarlet Extended C-70/10 och Breyer C582/14 har Europeiska unionens domstol ansett att internetanvändarnas IP-adresser som används för att förmedla meddelanden genom internet är skyddade personuppgifter. När en IP-adress används för att förmedla meddelanden utgör de förmedlingsuppgifter som avses i informationssamhällsbalken. I behandlingen av förmedlingsuppgifter tillämpas dock primärt informationssamhällsbalkens bestämmelser om sekretess i den elektroniska kommunikationen. Om inte beställaren av anslutningen också är en part i kommunikationen, ska det för dennes behandling av IP-adresser, dvs. förmedlingsuppgifter, finnas en lagenlig grund som tas upp i informationssamhällsbalkens bestämmelser. Den IP-adress som möjliggör förmedlingen av meddelanden är också en viktig del av den webbtjänst i enlighet med informationssamhällsbalken som beställaren beställt från ett teleföretag. Beställaren ska i sitt datasystem behandla IP-adressen så att meddelanden från beställarens användare kan förmedlas genom beställaranslutningen till datanätet.

Den IP-adress som av teleföretaget ställts till beställarens förfogande är en uppgift som teleföretaget hanterar bland annat för att sköta kundförhållandet så att en kommunikationstjänst kan tillhandahållas för konsumenten. Personregistrets omfattning fastställs enligt bland annat högsta förvaltningsdomstolens avgörande 27.02.2007 utifrån användningsändamålet för uppgifterna, och inte till exempel enligt det ställe där uppgifterna har lagrats, och därför anser dataombudsmannen att den IP-adress som i den aktuella situationen ställts till beställarens förfogande utgör en del av företagets logiska kundregister. Enligt 26 § i personuppgifteslagen har beställaren på det sätt som avses i 28 § i personuppgiftslagen rätt att kontrollera sina egna personuppgifter.

Dataombudsmannen har i efterhand fått kännedom om att man i vissa fall, innan en begäran om en rätt till insyn har framställts, hunnit radera en uppgift om att en IP-adress utlånats till en beställare från teleföretagets register för att den ansetts vara onödig med tanke på teleföretagets behov. I dessa situationer verkar det som om de uppgifter om IP-adressen som vid tidpunkten för den påstådda kränkningen av upphovsrätten fortfarande kunde ha kontrollerats i registret hos parten till vilka de enligt ett förordnande från marknadsdomstolen utlämnats.

Dataombudsman Reijo Aarnio
IT-sakkunnig Lauri Karppinen

 
Publicerad 22.2.2017