Framsida » Avgöranden » Dataombudsmannens ställningstagande gällande en indrivningsbyrås kreditbeslutstjänst

Dataombudsmannens ställningstagande gällande en indrivningsbyrås kreditbeslutstjänst

2006

Ärende:

Enligt den utredning som dataombudsmannen hade erhållit erbjöd indrivningsbyrå X en kreditbeslutstjänst i samband med kreditgivning i vilken personuppgifter som hade uppkommit i indrivningsverksamheten behandlades i kreditgivningssyften. Indrivningsbyrå X bad dataombudsmannen ta ställning till verksamhetsprinciperna i dess kreditbeslutstjänst.

Dataombudsmannens svar:

Verksamhetsprinciperna i kreditbeslutstjänsten

Enligt kreditbeslutstjänstens verksamhetsprinciper gav kreditsökanden indrivningsbyrån X ett skriftligt uppdrag att utlämna indrivningsuppgifter om sig själv till kreditgivaren i form av punkter för behandlingen av kreditansökan.

I en uppdragssituation är det typiskt att uppdraget föds på uppdragsgivarens frivilliga initiativ. Situationen där kreditgivaren förutsatte att kreditsökanden skulle ge ett skriftligt uppdrag till indrivningsbyrå X, var inte enligt dataombudsmannen en verklig uppdragssituation, och behandlingen av personuppgifter i kreditbeslutstjänsten kunde således inte grunda sig på 8.1 § 2 punkt. Dataombudsmannen ansåg att uppdraget som kreditgivaren förutsatte av kreditsökanden åt indrivningsbyrå X i verkligheten inte skilde sig från situationen där utav kreditsökanden skulle bes ett samtycke till att utlämna indrivningsuppgifter om denne själv för behandling av kreditansökan.

Dataombudsmannen konstaterade att indrivningsbyrå X redan tidigare hade bett om dataombudsmannens ställning till förverkligandet av en motsvarande tjänst med samtycke av kreditsökanden. Dataombudsmannen hade i ärendet gett indrivningsbyrån ett skriftligt svar med ett negativt förhållningssätt till förverkligandet av tjänsten med kreditsökandes samtycke. Dataombudsmannen ansåg att personens samtycke inte uppfyllde lagens krav på uttrycklighet. Dessutom konstaterades att personens samtycke inte åsidosatte personuppgiftslagens 9 §:s behövlighetskrav.

Med hänsyn till nedan anförda, ansåg dataombudsmannen att ett mer omfattande utlåtande om indrivningsbyrå X:s kreditbeslutstjänst inte var nödvändigt.

I indrivningsverksamheten samlade personuppgifter

Om indrivningsverksamhet stadgas i indrivningslagen (lag om indrivning av fordringar 513/1999). Personuppgifter som samlas i indrivningsverksamhet kan användas i de situationer som indrivningsverksamheten förutsätter. Då personuppgifter som har samlats i indrivningsverksamhet behandlas för att bedöma en privat fysisk persons ekonomiska ställning, förmåga att sköta sina åtaganden eller tillförlitlighet, bör verksamheten bedömas som kreditupplysningsverksamhet. I ett sådant syfte har om behandlingen av personuppgifter föreskrivits uttömmande i personuppgiftslagens 20 §. Bestämmelsen har tolkats så att inte heller med personens samtycke kan man bredda kretsen för vilka uppgifter som kan behandlas som personkreditupplysningar. Således kunde uppgifter som hade erhållits i indrivningsverksamhet inte enligt dataombudsmannens uppfattning lagligt användas i den kreditbeslutstjänst som indrivningsbyrån erbjöd.

Konsumentombudsmannen har i sina anvisningar (oktober 2005) om god indrivningssed ansett att en gäldenär inte kan försättas i en sämre situation, i jämförelse med indrivningslagen, ens med hans eget samtycke eftersom indrivningslagen är tvingande till gäldenärens fördel.

Dataombudsmannen ansåg att indrivningsbyrå X använde uppgifter vid utövande av en kreditbeslutstjänst vilka hade uppkommit i indrivningssyfte, på ett sätt som stred mot indrivningsregistrets användningsändamål och i syfte att utöva kreditupplysningsverksamhet i personuppgiftslagens mening. Eftersom indrivningsbyrå X enligt den information som dataombudsmannen hade fått av länsstyrelsen utövade indrivningsverksamhet och inte kreditupplysningsverksamhet, uppmanade dataombudsmannen indrivningsbyrån att sluta verksamheten gällande kreditbeslutstjänsten, som stred mot personuppgiftslagens 7 § och 20 §.

Tillämpade bestämmelser:

Personuppgiftslagen 8.1 § punkt 2, 7 §, 9 § och 20 §

 
Publicerad 6.2.2014