Framsida » Avgöranden » Rätt att läsa och skriva uppgifter i den gemensamma kommunala socialjouren

Rätt att läsa och skriva uppgifter i den gemensamma kommunala socialjouren

Dataombudsmannens ställningstagande 1.10.2007
Dnr 1567/41/2007

Ärende

På orten där X bor har sju kommuner ett inbördes skriftligt avtal om organisering av den lagstadgade socialjouren i samarbete mellan kommunerna. De avtalskommuners socialarbetare och deras förmän, som har utsetts till jourpoolen verkar på sin tur som behörig socialjour, utanför tjänstetid, på hela området. En behörig socialjourhavande har rätt att vid behov fatta beslut om avtalskommunernas klienter, bl.a. beslut om brådskande omhändertagande och placering till en barnskyddsanstalt. Denna som reserv försiggående socialjours bakjour kompletteras av jouren, som tar utanför tjänstetid emot anmälningar från nödcentralen vid olika sociala nödsituationer. I jouren fungerar två socialhandledare och familjestödcentralens ledare. I socialjouren fattas beslut som angår socialvårdens klienter och klientjournaler. Besluten kan gälla klienter från alla avtalskommuner. På tjänstetid förflyttas ärendet som gäller klienten från socialjouren till klientens egna hemkommun. Socialjourens dokument förflyttas till klientens hemkommun som utskrifter i papper samt i framtiden även elektroniskt. Alla de uppgifter som uppkommer i socialjouren samlas till socialjoursorganisationen, som finns i staden Z:s datasystem. Datasystemet utnyttjas för att överflytta nödvändiga uppgifter mellan kommunerna.

Är det förenligt med personuppgiftslagen att rätten att läsa och anteckna sådana klientuppgifter som uppkommer i X ortens socialjour, ges till socialjourens avtalskommuners alla socialarbetare och förmän för socialarbetet samt till de socialhandledare och familjestödcenters ledare, vilka deltar i jouren?

Dataombudsmannens ställningstagande

Socialvårdens klientuppgifter är sekretessbelagda. Uppgifterna bör även skyddas från utomstående, bl.a. med hjälp av behövliga organisatoriska och tekniska åtgärder.

Från personuppgifternas synpunkt sett betyder kommunernas inbördes avtal om socialjouren, enligt dataombudsmannens uppfattning, att de kommuner som har anslutit sig till avtalet producerar till varandra och för varandras del socialjour med grund i ett sysslomannaavtal. De uppgifter som antecknas vid socialjouren är den kommuns socialverksamhets uppgifter, i vilken socialjourens klient har varit bosatt. Från socialjouren förflyttas också de dokument som gäller klienten till dennes hemkommun.

Staden Z upprätthåller tekniskt socialjourens uppgifter i sitt eget datasystem, för de kommuners del som har anslutit sig till avtalet. Den registeransvarige för de ifrågavarande uppgifterna är därmed inte staden Z utan varje kommun är registeransvarig för sina egna invånares uppgifters del. Varje kommun har rätt att få de uppgifter som gäller en av dess invånare och till denne kan även ges en teknisk anslutning till de uppgifter som gäller dennes kommuns invånare. Inom kommunen kan anvndarrättigheterna till de ifrågavarande uppgifterna ges till sådana arbetstagaren som behöver uppgifterna i sitt arbete. De socialjours arbetstagare som hör till avtalets område kan ha tillgång till och rätt att spara uppgifter även till andra än sin egen kommuns socialjoursuppgifter. Klientuppgifterna kan ges i pappersform eller elektroniskt till dem som har blivit berättigade att få dem. Även under förflyttningen skall uppgifterna dock skyddas tillräckligt bra från utomstående.

Tillämpade lagbestämmelser:

Personuppgiftslagen 3 § 3 och 4 k, 32 §
Lag om offentlighet i myndighets verksamhet 5 § 2 mom, 26 § 3 mom
Lag om klientens ställning och rättigheter i socialvården 14 § och 16 §

 
Publicerad 6.2.2014