Framsida » Avgöranden » Offentliggörande av tentresultat på läroverkets anslagstavla

Offentliggörande av tentresultat på läroverkets anslagstavla

Dataombudsmannens anvisning 5.11.2004
Dnr 370/41/2004

Ärende
Kan det ur anmälan framgå den studerandes namn, när tentresultat offentliggörs på läroanstaltens anslagstavla?

Ställningstagande
Enligt dataombudsmannens uppfattning är det tillräckligt att läroanstalten använder, istället för studerandes namn, sådan annan individualiserande identifikation som läroverket möjligtvis använder sig av, t.ex. matrikelnummer, även om resultaten vore med tanke på offentlighetslagen offentliga.

Motiveringar
Till offentliggörandet av tentresultat har traditionellt använts en anslagstavla. Dataombudsmannen har i sina tidigare ställningstaganden (bl.a. 579/45/89) ansett att läroanstalten kan sätta studerandens tentresultat offentligt upp på skolans anslagstavla. Vid bedömningen av offentligheten skall beaktas sekretessbestämmelsen i lagen om offentlighet vid myndighets verksamhet, 24 § 30 punkten. Enligt den är studerandes provresultat sekretessbelagda (om tolkningen av bestämmelsen: Julkisuus-ja salassapitosäädäntö s. 176-177).


Enligt personuppgiftslagens 5 § skall den registeransvarige behandla personuppgifterna i enlighet med lag samt iaktta aktsamhet och god informationshantering och även i övrigt förfara så att skyddet för den registrerades privatliv och andra grundläggande fri- och rättigheter som tryggar skyddet för den personliga integriteten inte begränsas, utan en i lag angiven grund. Dataombudsmannen har ansett att med beaktande av denna bestämmelse skall namnen på underkända studeranden inte offentliggöras på anslagstavlan.
Enligt personuppgiftslagens 6 §, är det sakligt motiverat att en läroanstalt informerar om tentresultat genom att meddela om dem på anslagstavlan. På så sätt ombesörjs även förverkligandet av serviceprincipen som god förvaltning förutsätter. Med beaktande av personuppgiftslagens 9 § om uppgifternas art har dataombudsmannen dock ansett att det är tillräckligt och inte för omfattande, att en läroanstalt använder i sådan här informering en sådan individualiserande identifikation, som läroanstalten använder sig av, t.ex. ett matrikelnummer. Med andra ord behöver man inte vid offentliggörandet av tentresultat använda sig av studerandes namn utan även sådan individualiserande identifikation som möjligtvis används är tillräcklig.

Tillämpade lagbestämmelser
Personuppgiftslagen: 38 §, 3 § 1 och 2 punkten, 5 §, 6 §, 9 §
Offentlighetslagen: 24 § 30 punkten

 
Publicerad 6.2.2014