Framsida » Avgöranden » Direktmarknadsföring som sker med hjälp av textmeddelande till privat person

Direktmarknadsföring som sker med hjälp av textmeddelande till privat person

2004

Ärendet:

I ärendet var det fråga om förutsättningarna för direktmarknadsföring via textmeddelanden, registeransvariges informationsskyldighet och den registrerades förbudsrätt vid elektronisk kommunikation.

Dataombudsmannens svar:

Förutsättningarna för direktmarknadsföring med hjälp av textmeddelande till privat personer

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation förutsätter i första hand samtycke för direktmarknadsföring av den registrerade. Utan hinder av detta kan den som tillhandahåller en tjänst eller som säljer en produkt använda kontaktinformation vid direktmarknadsföring av sina egna produkter och tjänster som hör till samma produktgrupp eller som annars är av motsvarande slag. Detta är fallet då samma leverantör av tjänsten eller samma försäljare av produkten , i samband med försäljningen av produkten eller tjänsten av en fysisk person som är kund får kontaktinformation som ansluter sig till elektronisk post eller till text-, tal-, röst- eller bildmeddelande.

Enligt dataombudsmannens ställningstaganden bestäms huruvida produkten eller tjänsten är av samma slag, på basis av innehållet i produkten eller tjänstens ändamål, inte det sätt som produkten marknadsförs genom. Om man köpt en nyttotjänst via textmeddelande kan inte företaget marknadsföra tjänster inom nöjesbranschen med hjälp av textmeddelanden om inte den registrerade gett sitt samtycke till detta.

Registeransvariges skyldighet att informera de registrerade kunderna


Enligt personuppgiftslagen är en registeransvarig skyldig att se till att den registrerade kan få uppgift om den registeransvarige och vid behov om dennes företrädare, ändamålet med behandlingen av personuppgifterna samt vart uppgifter i regel lämnas ut, liksom om de uppgifter som behövs för att utöva den registrerades rättigheter vid behandlingen av personuppgifter. Uppgifterna skall ges då personuppgifter samlas in och registreras eller, om uppgifterna samlas in hos någon annan än den registrerade själv och avsikten är att lämna ut uppgifterna, senast då uppgifterna första gången lämnas ut. Om uppgifterna skall användas för direktmarknadsföring, så skall den registeransvariga även informera om förbudsrätten.

En person kan inte registreras som kund utan att han informeras om detta. Enligt dataombudsmannens ställningstagande visar situationer där personerna i ett personregister inte vet om att de är kunder i företaget, starkt att den registeransvariga inte har värnat om informationsplikten på ett korrekt sätt.

En kunds förbudsrätt vid elektronisk kommunikation

Då direktmarknadsföring utan samtycke på förhand riktas på en fysisk person, skall tjänstegivaren eller produktens försäljare till kunden ge möjligheten att utan extra kostnader och på ett enkelt sätt förbjuda att personuppgifterna används för behandling. Denna förbudsrätt skall vara möjlig i varje e-post, textmeddelande, röstmeddelande, ljudmeddelande eller bildmeddelande. Om förbudsrätten skall det klart informeras.

I regerings propositionen för elektroniska dataskyddslagen framgår att tjänstegivaren och produktens försäljare är förpliktade att förverkliga den elektroniska tjänsten så att man redan vid beställning av produkt eller tjänst kan förbjuda att uppgifterna används för direkt marknadsföring. Denna möjlighet skall även finnas i varje direktmarknadsförings meddelande, utan att detta skulle föranleda ytterligare kostnader och på ett enkelt sätt. Förbudsrätt utan extra kostnader betyder att man kan ta kostnader för medlet som används för förbudet, men inga ytterligare kostnader får tas.

Eftersom inte den registeransvarige, enligt dataombudsmannens uppfattning, ämnade uppfylla alla krav som kommer av personuppgiftslagen och lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation, så beordrade ombudsmannen att registerföraren skulle ändra på sin verksamhet angående direktmarknadsföring via textmeddelanden.

Tillämpad lagstiftning:

Personuppgiftslagen: 5 §, 24 §, 38 § och 40 §
Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation: 3 §, 26 §, 32 § och 41 §
Konsumentskyddslagen: 2 kapitlet 1 § och 1a §

 
Publicerad 6.2.2014