Framsida » Avgöranden » Öppnande av en teknisk bruksanslutning åt bildningssektorn till socialväsendets utkomststödsuppgifter

Öppnande av en teknisk bruksanslutning åt bildningssektorn till socialväsendets utkomststödsuppgifter

Dataombudsmannens ställningstagande 18.1.2010
Dnr 2044/41/2009

Kommunens bildningssektor bad om en användarrättighet åt en arbetstagare till socialväsendets kunduppgiftssystem för att kunna granska en kunds utkomstunderstödsbeslut för att fatta ett beslut om dagvårdsbetalningar. Utav dataombudsmannen frågades om en användarrättighet överlag kan beviljas med tanke på kundens dataskydd och i sådana fall på vilka grunder.

Dataombudsmannens ställningstagande:

Enligt socialvårdslagen sköter en eller flera i kommunen utsedda organ om uppgifter som hör till förverkligandet av socialvården. I det ifrågavarande fallet hade dagvård, som hörde till socialvården getts åt kommunen för skötsel. I kommunen svarar således två olika nämnder för skötseln av uppgifter gällande socialvård och således finns det också två registeransvariga över de uppgifter som samlas i samband med tjänsterna. På bådas verksamhet tillämpas bl.a. socialvårdens klientlag.

Uppgifter gällande utkomststödsbeslut är sekretessbelagda klientuppgifter inom socialvården. Sådana får inte yppas eller för övrigt utlämnas till en utomstående. Utlämnande är dock möjligt med klientens samtycke eller med stöd av en till det berättigande lagbestämmelse.

Om en socialvårdsmyndighets rätt att få uppgifter stadgas både i socialvårdens klientlag som i klientavgitslagen. Klientavgiftslagen berättigar till att få uppgifter om ekonomisk ställning för att besluta storleken på klientavgiften, om man inte av klienten har fått tillräckliga och tillförlitliga uppgifter. Exempelvis kan bildningssektorn då den utför socialvårdsuppgifter be och få nödvändiga uppgifter av socialväsendet vilka väsentligt påverkar socialvårdens klientförhållande. Bildningssektorn är berättigad till att få exempelvis uppgifter om utkomstunderstödsbeslut, om uppgiften är nödvändig då beslut om dagvårdsbetalningar vidtas.

Socialvårdens klientlag förutsätter också att klienten eller dennes lagliga företrädare skall ge det organ som svarar för socialvården de uppgifter som är nödvändiga för att ordna och förverkliga socialvården. Också klientavgiftslagen utgår från att klienten eller dennes lagliga företrädare skall tillställa tillräckliga och pålitliga uppgifter för beslutandet av betalning. Enligt dataombudsmannens uppfattning skall klienten då ett beslut om dagvårdsbetalningar fattas ha i enlighet med ovan nämnda bestämmelser möjlighet att i första hand själv tillställa de behövliga uppgifterna till bildningssektorn.

Separat bör avgöras ifall åt den arbetstagare som fattar beslut om bildningssektorns dagvårdsbetalningar skall öppnas en teknisk bruksanslutning till socialväsendets klientuppgiftssystems utkomststödsuppgifter. Öppnande av en teknisk bruksanslutning till uppgifter gällande utkomststödsbeslut och givande av en användarrättighet åt en arbetsstagare inom bildningssektorn skulle innebära utlämnande av uppgifter till en utomstående och från en registeransvarig till en annan. Enligt offentlighetslagens 29 § kan en myndighet för en annan myndighet öppna en teknisk anslutning till sådana uppgifter i sitt personregister som den andra myndigheten enligt en i lag särskilt bestämd skyldighet skall beakta när den fattar beslut. Om personuppgifterna är sekretessbelagda, får uppgifter sökas med hjälp av en teknisk anslutning endast i fråga om sådana personer som har samtyckt till detta, om inte något annat uttryckligen föreskrivs om utlämnande av en sekretessbelagd uppgift.

Offentlighetslagens bestämmelse berättigar öppnandet av en teknisk anslutning men förpliktar inte till det. Den utlämnande myndigheten ges därmed prövningsrätt att bedöma ifall den anser det vara motiverat eller inte att öppna en bruksanslutning i den begärda situationen och huruvida anslutningen kan förverkligas datasäkert. Om man kommer till att en bruksanslutning skall öppnas skall den förverkligas så att mottagaren av bruksanslutningen inte kan se andra uppgifter i klientdatasystemet än de som bruksanslutningen har getts för och som är behövliga med hänsyn till det begärda ändamålet. Bruksanslutningen skall förverkligas också datasäkert så att utomstående inte får tillgång till klientuppgifterna.

Dessutom förutsätts för öppnande av en bruksanslutning enligt offentlighetslagen att man till sökandet av uppgifter genom en teknisk bruksanslutning har fått den berörda klientens eller dennes lagliga företrädares samtycke. Samtycket behövs för att man inte har stadgat separat om möjligheten att utlämna sekretessbelagda uppgifter med hjälp av en teknisk bruksanslutning.

Tillämpade bestämmelser:

Personuppgiftslag (523/1999) 9 § 1 mom. och 32 §
Socialvårdslag (710/1982) 2 §, 6 §
Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000; socialvårdens klientlag) 12 §, 14 §, 16 §, 20 §
Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992; klientavgiftslag) 14 a §
Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999; offentlighetslag) 29 §

 
Publicerad 6.2.2014