Framsida » Avgöranden » Granskningsrätt gällande specialläkares namn

Granskningsrätt gällande specialläkares namn

Dataombudsmannens ställningstagande 19.3.2001
Dnr 1196/523/2000

Ärendet

I ärendet bör avgöras den registrerades (sökande av försäkringsersättning) rätt att få namnen på de specialläkare som gjort anmärkningar angående sitt försäkringsärende i sk. behandlingsdokument i försäkringsbolaget.

Ställningstagande

Personuppgiftlagens syfte är bl.a. att registerföraren skall använda pålitliga datakällor samt för övrigt sörja för att det i personregistret inte skrivs in felaktiga, ofullständiga eller föråldrade uppgifter.

Enligt personuppgiftslagens 26 § skall i samband med granskningsrätten informeras om bl.a. de vederbörliga datakällorna. Då granskningsrätten förverkligas skall uppgifterna ges i en begriplig form. Dataombudsmannen ansåg på basis av de tidigare nämnda bestämmelserna och med beaktande av dataskyddets allmänna principer, att personer skall få vetskap om behandlingen av uppgifter som angår en själv (t.ex. angående samlande och sparande). Den registrerade skall även på ett begripligt sätt meddelas var och hos vem uppgifterna som berör honom har sitt ursprung (principen om öppenhet vid behandling av personuppgifter).

Försäkringsläkare eller specialläkare som används av försäkringsbolaget använder special medicinsakkunskap i sin verksamhet då de ger utlåtanden åt försäkringsbolaget som sedan sparas i försäkringsbolagets register. Försäkringsbolaget samlar av läkare sådana uppgifter som endast en person med medicinsk examen kan ge, angående de försäkrade.

Således har den registrerade (sökande av försäkringspremien) rätt att få uppgifterna från de sk. behandlingsdokumenten angående sitt försäkringsärende i försäkringsbolaget, även namnen på specialläkarna som gjort anteckningar i dokumenten.

Tillämplig lagstiftning
Personuppgiftslagen: 26-28 §§

 
Publicerad 6.2.2014