Framsida » Avgöranden » Rätt till insyn i den registeransvarigas automatiska beslutsfattandesystems verksamhetsprinciper

Rätt till insyn i den registeransvarigas automatiska beslutsfattandesystems verksamhetsprinciper

Dataombudsmannens ställningstagande 28.9.2001
Dnr 810/45/2001

Ärende:

Den registrerade hade i samband med en begäran att få se sina egna uppgifter framställt en begäran om att få veta kreditverkets automatiska beslutsfattandesystems verksamhetsprinciper. Kreditverket hade dock inte i sitt svar meddelat den registrerade någonting om ifrågavarande systems existens eller dess verksamhetsprinciper. Enligt den registrerade hade denne rätt enligt personuppgiftslagen att få insyn i också ifrågavarande systems verksamhetsprinciper.

Ställningstagande:

Enligt den i ärendet erhållna utredningen hade kreditverket tidigare beviljat den registrerade ett kreditkort på basis av ansökan. Kreditverket hade då inte haft i bruk ett automatiserat beslutsfattandesystem.

Enligt personuppgiftslagens 26.1 § har den registrerade rätt att få information om verksamhetsprinciperna för den automatiska behandlingen av uppgifter då det är fråga om ett sådant automatiserat beslut som avses i 31 §.

Eftersom det i fallet inte var frågan om ett automatiserat beslut gällande den registrerade sträckte sig rätten till insyn gällande verksamhetsprinciperna för behandlingen av uppgifter, inte till det ifrågavarande fallet.

Kreditverket hade meddelat ifrågavarande uppgifter för att framhäva principen om öppen verksamhet.

Tillämpade bestämmelser:

Personuppgiftslag: 26.1 §, 31 §

 
Publicerad 6.2.2014