Framsida » Avgöranden » En person hade inte rätt att granska ett barns uppgifter angående vårdnad i socialvården, även om uppgifterna angick personen själv. Delgivande av information skulle kunna ha lett till allvarlig fara för barnet

En person hade inte rätt att granska ett barns uppgifter angående vårdnad i socialvården, även om uppgifterna angick personen själv. Delgivande av information skulle kunna ha lett till allvarlig fara för barnet

Tavastehus förvaltningsdomstol 3.11.2000/00/369/3

I Y:s ärende angående ett barnskydd och vårdplanen fanns anteckningar om X. X hade inte fått kopior på uppgifterna i enlighet med granskningsrätten. Dataombudsmannen beordrade inte att granskningsrätten skulle uppfyllas, eftersom det för dessa uppgifter inte finns granskningsplikt i enlighet med Personuppgiftslagens 27 § 1 mom. 2 punkt. Detta beror på att givande av uppgifterna skulle kunna medföra allvarlig fara med beaktan av Y:s rättigheter. I de ifrågavarande dokumenten hade barnet (Y) berättat konfidentiella uppgifter för socialmyndigheterna.

Förvaltningsdomstolen förkastade X:s klagan över dataombudsmannens beslut. Enligt förvaltningsdomstolens beslut är utgångspunkten att X enligt personuppgiftslagens 26 § 1 mom har rätt att granska uppgifter angående honom själv oberoende av sekretessbestämmelser. Men eftersom handlingarna ifråga innehåller uppgifter som den minderåriga Y gett konfidentiellt åt socialvårds myndigheterna, och eftersom överlämnande av dessa uppgifter skulle kunna medföra allvarlig fara för Y på det sätt som kommer av personuppgiftslagens 27 § 1 mom 2 punkt, så skall uppgifterna inte överlämnas åt X. I personuppgiftslagen har inte stadgats att man skulle kunna avvika från begränsningen i granskningsrätten med samtycke av personen som begränsningen skyddar. Därför spelar det ingen roll, att då ärendet om X:s granskningsrätt avgjordes, befullmäktigade Y först att uppgifterna skulle överlämnas men senare drog denna tillbaka fullmakten. Förvaltningsdomstolens beslut har vunnit laga kraft.

 
Publicerad 6.2.2014