Framsida » Avgöranden » Avslag i viss mån på granskningsrätt gällande vårduppgifter i socialbyrån eftersom uppgifterna inte berörde begäraren

Avslag i viss mån på granskningsrätt gällande vårduppgifter i socialbyrån eftersom uppgifterna inte berörde begäraren

Högsta förvaltningsdomstolen 23.4.2001, 926, drn 2798/1/00

X hade på basis av personuppgiftslagens 40 § 2 mom. om rätten att granska sina egna uppgifter, fört ett ärende att avgöras hos dataombudsmannen. X krävde att få en kopia på alla socialbyråns dokument om denna angående klientplaner. I de uppgifter han fick fanns ett dokument som dolde information i övre kanten. Dataombudsmannen beordrade inte den registeransvariga att vidare uppfylla granskningsrätten, eftersom den registrerade redan hade fått uppgifterna som berörde honom och de dolda uppgifterna inte angick honom. Enligt granskningsrätten som kommer av personuppgiftslagen framgår att envar har rätt att granska de uppgifter som angår denna själv.

Förvaltningsdomstolen förkastade X krav på att dataombudsmannens beslut skulle förkastas. Enligt förvaltningsdomstolens beslut angår inte de dolda uppgifterna i dokumentet som X besitter denna själv. Av denna orsak och eftersom X inte heller på basis av personuppgiftslagens 27 § 1 mom. 2 p. har rätt till uppgifterna, så finns det ingen orsak att ändra på dataombudsmannens beslut om att granskningsrätten avslås. I personuppgiftslagen finns inte heller bestämmelser om att man kunde avvika från stadgandena om begränsningarna av granskningsrätten, genom att den som skyddas av bestämmelserna ger sitt samtycke till detta. Däremot kan X be om uppgifterna ur Y:s social- och hälsovårds byrå. Varpå dessa, på basis av lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet, bör ta ställning till huruvida de kan ge ut uppgifter om målsägande ger sitt samtycke till detta eller om samtycke alls inverkar på ärendet.

Enligt högsta förvaltningsdomstolens beslut angår inte de dolda uppgifterna i dokumentet som X besitter denna själv. Därmed har inte X granskningsrätt i enlighet med personuppgiftslagens 26 §. Av denna orsak finns ingen orsak att ändra på förvaltningsdomstolens beslut som på basis av X klagan över dataombudsmannens beslut har förkastats. Med detta beslut finns inget avgörande huruvida X har rätt att på basis av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, få uppgifterna från annan myndighet.

 
Publicerad 29.9.2014