Framsida » Avgöranden » Socialombudsmannens klientregister

Socialombudsmannens klientregister

Dataombudsmannens ställningstagande 27.9.2001
Dnr 807/422/2001

Ärende:

Får socialombudsmannen samla och spara sina klienters personuppgifter i ett klientregister?

Ställningstagande:

Behandlingen av personuppgifter skall vara sakligt motiverad med hänsyn till den registeransvarigas verksamhet. I socialombudsmannens klientregister kan samlas och sparas personuppgifter endast för ärenden vars skötsel förutsätter att personuppgifterna insamlas. Då grundas behandlingen av känsliga personuppgifter på klientens samtycke. Oftast torde socialombudsmannen kunna sköta sin lagstadgade rådgivningsuppgifter eller för övrigt sköta sina uppgifter utan att klientens personuppgifter behövs. Om det är fråga om allmän rådgivning i vilken klientens personuppgifter saknar betydelse får personuppgifter gällande klienten inte sparas i klientregistret enbart för statistiska uppgifter. Vid rådgivning kan endast uppgifter sparas så som antal och andra statistiska uppgifter. Arbetstagarnas uppgifter om klienterna som meddelats av dem själva kan samlas och sparas endast för tagande av kontakt.

Tillämpade bestämmelser:

Personuppgiftslag: 6 §, 8.1 § 5 punkt, 9.1 §, 12 §
Speciallag:Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 24 §

 
Publicerad 6.2.2014