Framsida » Avgöranden » En utomstående har inte rätt till insyn i patientregisteruppgifter

En utomstående har inte rätt till insyn i patientregisteruppgifter

Dataombudsmannens ställningstagande 11.1.2007
Dnr 1330/523/2006

Ärende:

P vårdas på ett rehabiliteringshem och i hans patientjournaler finns omnämnanden om en utomstående person (S). S kräver att få granska de uppgifter som gäller denne själv. Har S rätt till insyn i P:s patientjournaler till den del som de innehåller omnämnanden om S?

Ställningstagande:

Alla har rätt till insyn i enlighet med personuppgiftslagen. Den är en personlig rättighet och gäller endast uppgifter om en själv. Med stöd av den har en person rätt att få veta vad som har sparats i ett register om honom/henne själv eller att det inte finns uppgifter om honom/henne själv i ett register.

S har inte varit klient eller patient i det ifrågavarande rehabiliteringshemmet. Däremot har P varit det. Enligt den registeransvariges anmälan är det fråga om en verksamhetsenhet inom hälsovården. Således hör alla uppgifter gällande P till patientregistret. Enligt 13 § i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) är uppgifterna i patientjournaler sekretessbelagda uppgifter, och de får inte utlämnas åt utomstående. Med utomstående avses personer som inte vid verksamhetsenheten eller på uppdrag av den deltar i vården av patienten eller i andra uppgifter i samband med vården.

S är således en utomstående person, som på grund av sekretessbestämmelserna inte har rätt att få uppgifter angående P. Han har inte heller rätt till insyn i enlighet med personuppgiftslagen, eftersom rätten till insyn endast omfattar uppgifter om en själv.

Personuppgiftslagens 6 kapitel stadgar om rätten till insyn och kapitlet heter den registrerades rättigheter. Enligt personuppgiftslagens 3 § 5 punkt avses med registrerad den person som personuppgiften gäller. Enligt samma lags 26 § har envar rätt till insyn, men enligt 28 § bör den registeransvarige ge den registrerade möjlighet att ta del av sina uppgifter eller på begäran ge uppgifterna skriftligt. Enligt samma lags 40 § kan dataombudsmannen ge ett åläggande om förverkligande av rätten till insyn.

Dataombudsmannen anser att P är en registrerad person i enlighet med personuppgiftslagen, men att S inte är det. S är inte en registrerad person i enlighet med personuppgiftslagen eftersom han inte har varit klient eller patient i ifrågavarande rehabiliteringshem. Även om det i P:s registeruppgifter finns ett omnämnande eller flera omnämnanden gällande S så är de uppgifter gällande P, inte S. Därför har S inte rätt till insyn i enlighet med personuppgiftslagen i registeruppgifterna, även om dessa innehåller omnämnanden om honom.

Förutom uppgifter gällande klienten själv kan behövliga uppgifter i ett patientregister också vara uppgifter gällande andra personer. Enligt personuppgiftslagens 9 § skall de personuppgifter som behandlas vara behövliga för det bestämda användningsändamålet (behövlighetskravet). I social och hälsovårdsministeriets guide (2001:3, s.15, på finska) om uppgörande av patientjournaler har konstaterats att uppgifter som gäller andra personer än patienten själv kan antecknas i patientjournalerna endast om de är behövliga med hänsyn till patientens vård.

Om man skulle anse att en utomstående person vore registrerad skulle detta leda till att denne hade rätt att också granska uppgifter om denne själv i patientregistret och kräva rät- telse av dem. Dessutom är det en i personuppgiftslagens 24 § stadgad skyldighet att in- formera den registrerade om behandlingen av personuppgifterna. Redan informationen om att någon är patient är sekretessbelagt och får inte yppas åt utomstående enligt 13 § i lagen om patientens ställning och rättigheter.

Tillämpade bestämmelser:

Personuppgiftslagen: 3 § 5 k, 26 och 28 §
Offentlighetslagen:
Speciallag1: lag om patientens ställning och rättigheter 13 §

 
Publicerad 6.2.2014