Framsida » Avgöranden » Sjukhusens anmälningar till FPA angående patienter som får vårdnadsstös och handikappbidrag

Sjukhusens anmälningar till FPA angående patienter som får vårdnadsstös och handikappbidrag

Drn 1504/41/2007

Ärendet:

Den ledande socialarbetaren bad om dataombudsmannens ställningstagande angående sjukhusens plikt att meddela FPA uppgifter om dem som får vårdnadsstöd och handikappbidrag inom anstaltsvård. Denna konstaterade att anmälningsplikten kommer av Folkpensionslagen.

Socialarbetaren konstaterade att anmälningsskyldigheten i praktiken har visat sig vara mycket problematisk speciellt i specialsjukvården, där vårdtiderna är korta och det är omöjligt att för varje patient enskilt ta ställning till ifall de möjligen är uppbärare av vård- eller handikappbidrag.

Socialarbetaren meddelade att denna hade varit i kontakt med andra sjukhus, och rådfrågat dem hur de går till väga. På basis av utfrågningen hade många förfaringssätt uppdagats. Det vanliga svaret på utfrågningen kom att vara att hälsovårds socialarbetarna önskar sig en riksomfattande anvisning. Enligt allmän praxis gjorde man allt för ofta en anmälan till FPA. Socialarbetaren bad dataombudsmannens byrå att utreda, ifall denna praxis är i enlighet med patientens dataskyddsrätt.

Dataombudsmannens anvisning:

Dataombudsmannen fäste uppmärksamhet på att socialarbetaren hänvisade till den gamla folkpensionslagen (347/1956) vilken förkastats. Den nya Folkpensionslagen (570/2007) har kommit i kraft 1.1.2008. I den nya lagen stadgas både om handikappstöd och om vårdnadsstöd.

Enligt lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 13 § är uppgifterna i journalhandlingar sekretessbelagda. Enligt den ovannämnda lagen får hälsovårdspersonalen eller annan personal i hälsovårds enheten inte yppa uppgifterna åt utomstående. Uppmärksammas bör att även all annan personal som inte sköter patienten men jobbar i enheten även ses som utomstående. Även de som vårdar patienten har rätt till uppgifterna endast i den utsträckning som är nödvändig för vården. Utöver det som sägs ovan, så kan en grund för överlåtande av sekretessbelagda uppgifter vara att att överlämnande / rätten till insyn baserar sig på lag.

Enligt lagen om handikappförmåners 44 § 1 mom. "För verkställigheten av handikappförmåner skall inrättningar enligt 24 § 4 mom. i denna lag och organ enligt 6 § i socialvårdslagen utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter underrätta Folkpensionsanstalten om att en förmånstagare blivit intagen för institutionsvård och om att vården har upphört. Uppgifter skall lämnas om sådan vård som kan uppskattas pågå minst tre månader eller som har pågått i två månader och alltjämt fortsätter."

Enligt dataombudsmannens uppfattning kunde 44 § 1 mom i lagen om handikappförmåner tolkas som en sådan stadga som avses i lagen om patientens ställning och rättigheter, vilken skulle förplikta/berättiga 1) sjukhuset att överlämna uppgifterna i enlighet med de ovannämnda stadgarna och 2) FPA att ha insyn i de ovannämnda uppgifterna.


Till sist fäste dataombudsmannen uppmärksamhet på att, den som överlämnar uppgifterna på förhand bör försäkra sig att den som uppgifterna överlämnas till har rätt att behandla dessa och har en grund för överlämnande (samtycke / på basis av lag). Överlämnas får endast de uppgifter som är nödvändiga/oundvikliga med tanke på vården. Den registrerades samtycke är inte en grund till att undvika från lagens 9 § angående nödvändighetskravet.

Tillämpad lagstiftning:

Personuppgiftslagen: 9 § 52371999
Lag om patientens ställning och rättigheter: 13 § 785/1992

 
Publicerad 6.2.2014