Framsida » Avgöranden » Elektronisk direktmarknadsföring riktad till telefonnummer som plockats ut ur telefonkataloger

Elektronisk direktmarknadsföring riktad till telefonnummer som plockats ut ur telefonkataloger

Dataombudsmannens ställningstagande, 3.8.2006

Ärende:

Får ett företag skicka elektronisk direktmarknadsföring till privata personer, så att direktmarknadsföringstextmeddelanden sänds till telefonnummer som företaget slumpmässigt plockat ur telefonkatalogen, utan att telefonnummer sparas i något personregister?

Ställningstagande:

Direktmarknadsföring som utförs genom textmeddelanden får enligt 26 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation(516/2004) huvudsakligen endast riktas till sådana fysiska personer (privatpersoner), som har gett sitt samtycke på förhand.

Enligt 3 § i personuppgiftslagen (523/1999) avses med samtycke varje slag av frivillig, särskild och på information baserad viljeyttring genom vilken den registrerade godtar behandling av personuppgifter som gäller honom. Behandling av personuppgifter kan utföras t.ex. för utövande av elektronisk direktmarknadsföring.

Det att en persons telefonnummer har publicerats i en telefonkatalog betyder inte att denne skulle ha gett sitt samtycke i enlighet med 26 § 1 moment i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation. Åt denna får t.ex. inte sändas direktmarknadsföring med hjälp av textmeddelanden. Företaget är således inte berättigat att skicka direktmarknadsföringstextmeddelanden till fysiska personer endast på den grund att deras telefonnummer hittas i telefonkatalogen.

Tillämpade bestämmelser:

Personuppgiftslag: 3 §
Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation: 26 §

 
Publicerad 6.2.2014