Framsida » Avgöranden » Begreppet elektronisk direktmarknadsföring

Begreppet elektronisk direktmarknadsföring

Dataombudsmannens ställningstagande, 13.6.2005

Ärende
Vad avses med direktmarknadsföring, som lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) 26 § 1 momentet stadgar om? Tillämpas den ifrågavarande bestämmelsen t.ex. på avsändning via e-post av politiska skrifter, debattinlägg eller kedjebrev?

Ställningstagande
Enligt 26 § 1 momentet i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation avses med direktmarknadsföring kommersiell marknadsföring, med vilken eftersträvas t.ex att befrämja försäljningen av en förnödenhet. Vid avsändning, med hjälp av e-post, av debattinlägg, politiska skrifter eller kedjebrev är det inte frågan om sådan direktmarknadsföring som avses i den ifrågavarande lagbestämmelsen. Enligt dataombudsmannens synpunkt har bestämmelsen i 26 § 1 momentet i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation, inte tillämpats på en situation då det med hjälp av e-post skickades en uppmuntran till att skriva under en vädjan gällande en miljöfråga.
Konsumentverket/ konsumentombudsmannen och marknadsrätten är bland annat de instanser som i sista hand bedömer marknadsförings begreppet i konsumentskyddslagen och t.ex. det att om ett e-post meddelande är direktmarknadsföring.

Tillämpade lagbestämmelser
Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation: 26 §
(Se även, personuppgiftslagens 19 §)

 
Publicerad 6.2.2014