Framsida » Avgöranden » Får en hälsovårdsstuderande ges egna identifikationer till enhetens elektroniska patientjournalsystem?

Får en hälsovårdsstuderande ges egna identifikationer till enhetens elektroniska patientjournalsystem?

Ärendet
Dataombudsmannen frågades om en hälsovårdsstuderande får ges egna identifikationer till enhetens elektroniska patientjournalsystem eller skall studeranden använda den handledande sjukskötarens identifikationer när denne antecknar i journalen?

Dataombudsmannens svar
Enligt personuppgiftslagens 38.1 § ger dataombudsmannen anvisningar och råd om behandlingen av personuppgifter samt övervakar behandlingen av personuppgifter så att målen för personuppgiftslagen nås och utövar beslutanderätt i enlighet med vad som bestäms i personuppgiftslagen.

I 6 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om upprättande av journalhandlingar samt om förvaring av dem och annat material som hänför sig till vård, konstateras att i journalhandlingarna får göra anteckningar de yrkesutbildade personer inom hälsovården som deltar i vården och enligt deras instruktioner de övriga som deltar i vården, till den del som de deltar i vården. De hälsovårdsstuderanden som deltar i patientens vård får göra anteckningar när de fungerar som en legitimerad yrkesutbildad person enligt 3 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. De anteckningar som en hälsovårdsstuderande har gjort skall godkännas av dennes förman, handledare eller en av denne befullmäktigad person.

Enligt dataombudsmannens uppfattning är det social- och hälsovårdsministeriets avsikt att i den ovan nämnda paragrafen särskilja studeranden, i enlighet med 3 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, från övriga hälsovårdsstuderanden.

I de båda ovan nämnda situationerna, alltså både då 1) den hälsovårdsstuderande som deltar i patientens vård fungerar som en yrkesutbildad person i enlighet med 3 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, samt då 2) en annan hälsovårdsstuderande gör anteckningarna, som dennes förman, handledare eller av denne befullmäktigad person godkänner, skall anteckningarna göras genom att använda de egna identifikationer som hälsovårdsstuderanden har fått. Den person som godkänner anteckningarna skall även godkänna dem genom att använda sina egna identifikationer, d.v.s. inte med studerandens identifikationer.

Tillämpade lagbestämmelser:
Personuppgiftslagen (523/1999) 38.1 §
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upprättande av journalhandlingar samt om förvaring av dem och annat material som hänför sig till vård (99/2001) 6 §
Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) 3 §

 
Publicerad 6.2.2014