Framsida » Avgöranden » Överlåtelse och insamlande av patientregisteruppgifter från hälsovårdsstationer av försäkringsbolag vid olycksfallshändelser

Överlåtelse och insamlande av patientregisteruppgifter från hälsovårdsstationer av försäkringsbolag vid olycksfallshändelser

Dataombudsmannens ställningstagande 3.9.2001
Dnr 80/45/1998

Avgörande ärendet

I ärendet skall avgöras, huruvida alla de till försäkringsbolaget av hälsocentralen överlåtna uppgifterna var nödvändiga för att kunna ta ställning till misstanke om personens arbetsskada (stämbandsknöl).

Ställningstagande

Enligt lag om olycksfallsförsäkring 65 § (20.12.1996/1204) har försäkringsbolaget rätt att få bl.a. all information av en läkare i myndigheternas tjänst, angående ifrågavarande persons försäkrings- och ersättningsärenden som påverkar avgörandet. Enligt dataombudsmannens uppfattning skull uppgifterna i första hand komma att överlämnas som utlåtanden. I andrahand har försäkringsbolagen rätt att få tillräckliga uppgifter genom kopia av handlingen. I undantagsfall kan det vara motiverat att alla patientens patientuppgifter överlämnas till till försäkringsbolaget. I detta fall var det motiverat att på ett utförligt sätt utreda personens hälsotillstånd på grund av misstanke om arbetssjukdom och för att kunna verkställa ersättning (se även monografin "Työperäiset sairaudet" av Mari Antti-Poika, Helsingfors 1993). Såtillvida överlåtelse av onödiga uppgifter med tanke på försäkrings- och ersättningsärenden har skett till försäkringsbolaget, skall dessa förstöras.

Enligt personuppgiftslagens 24 § är registerföraren (bl.a. en verksamhetsenhet inom hälsovården) skyldig att informera patienten om behandling av patientregistrets uppgifter (t.ex. sjukberättelse). En sak som är motiverad att informera om är överlåtelse av personuppgifter till försäkringsbolaget (Dataombudsmannens "Modell om informering av klienter inom socialvården")

Tillämpliga stadgor

Personuppgiftslagen: 9 §, 24 §

 
Publicerad 6.2.2014